Love,ReglementerOgTakster_1913

8

Bekendtgørelse af 20. September 1859 om Lejen af Færgefartøjer, rier erhold er Liggeplads ved de offentlige Liggesteder i Kobenhavns Havn og paa dens Red. (Udfærdiget af Havneadministrationen.) Indenrigsministeriet bar under 27. f. M. resolveret, at den aarlige Leje, der ifølge Loven af 14. December 1857 § 2 skal erlægges af de Færgefartøjer, som erholder Ligge­ plads anvist ved de offentlige Liggesteder i Københavns Havn og paa sammes Red, bestemmes saaledes: for en Ligge­ plads ved et af Havnevæsenets til denne Anvendelse be­ stemte Slæbesteder eller en af sammes Trapper i Havnen 4 Rd. aarligen for hvert Fartøj; for en Liggeplads ved Told­ bodens Trapper og i den derværende Baadehavn 8 Rd. aarlig for en Sejlbaad og 4 Rd. aarlig for en Rojolle, hvilken Leje vil være at erlægge forud for et Aar. Dette bekendt­ gøres herved til Efterretning for alle Vedkommende.*)

*) Ifølge Ministeriet for offentlige Arbejders Resolution af 12. Marts 1904 erlægges for Adgangs bevis til at drive Færgefart med Motorfærge en Kendelse af 10 Kr. pr. Baad og ifølge samme Ministeriums Resolution af 15. Marts 1938 betales for Anlæg ved Havnevæsenets Færgetrapper indtil videre 40 Kr. pr. Baad.

Made with