Kraks Vejviser 1929 del 1

1 Emnelisten paa OVERSIGTER over en

de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende Del af Real-Registrets Indhold indordnet alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber TelefonseIskaber A . Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- ogBestillingsmæud, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Sta­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska­ ber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger 17. Studie- og Undervisningshjælp 18. Syge 19. Tyender 20. Understettelses-ogPensionsforenin- ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse \ 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur 0 . Forskellige 1. Afholdssagen

Jastitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet M arineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Sundhedsvæsen Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliuiker Politi 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed. Gensidig H^jælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse '3. Begravelse og Ligbrænding

Kort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte, Kort over de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, større Hospitaler m. m. findes i Afdeling I, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf- samt jernbane- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

Made with