Kraks Vejviser 1929 del 1

111 — 608—624

D E T E N E S T E

H U S - R E G I S T E R

F O R K J ø B E N H A V N

findes i Kraks Vejviser

Den gadevis ordnede Fortegnelse over Kbhvns Forret­ ninger og Indbyggere indførtes første Gang i Vejviseren i Aaret 1864 af Etatsraad T. Krak, og den gav allerede den Gang Oplysning om Husenes Numre og M a trike lnum re samt om, hvem der var deres E je r e . Senere er Afdelingen tiltaget ikke blot med Byens Vækst, med de i 1901 indlem­ mede nye Distrikter og med V i l l ab y e r ne , der skyder op langs Byens Grænser, men ogsaa med helt nye Oplysninger. Fremhæves maa især E j e n d om s - og G r u n d s k y l d v u r ­ d e r i ng e r n e for de kbhvnske og frdbgske Ejendomme samt de orienterende Ga de s k i t s e r .

Hus-Registret fortæller om Oprindelsen til de hi s t or i ske Gadena vne og angiver A r e a l e t af P l ad s e r og T o r v e .

Vil man have at vide, til hvilket Kvarter, Sogn (Kirke), Politidistrikt, Valgkreds, Lægedistrikt en Gade eller en Ejen­ dom hører, benytter man det lille G a d e - R e g i s t e r umiddel­ bart foran Hus-Registret (Side 2 57—274) Bemærk endvidere Artiklen G a d e n a v ne i Real-Registret (Side 134 og følgende), der giver en Fortegnelse over alle Ga­ der, der siden Aar 1800 er forsvundne eller har forandret Navn. I sidste Tilfælde angives det nye Navn samt Aaret, hvori Forandringen fandt Sted.

Made with