Kraks Vejviser 1927 del 1

I Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del al Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet Justitsministeriet1

Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. L Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Sta­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska­ ber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger _____

2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforeninger 16. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge 18. Tyender 19. Understøttelses-ogPensionsforenin- 5 er, der er begrænsede til særlige irhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme . 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger. Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. x 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger _ 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgfsmaal o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger 27. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Udenrigsministeriet Undemsningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger

Kort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjentofte. Kort over de kbhvnske Sporvejes Linienet med forklarende Tekst samt Planer over Teatre, størré Hospitaler m. m. findes i Afdeling I, Kort og Planer. Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind.

Made with