FS_KjøbenhavnFattigvæsen

XVIII

¿famine n l tø n in ø . mettent

^jøbenljauné gattigycefenø 3nbtcegter og Ubgifter for 1856 og betfor fcmtmc Siar yebtagne 25ubget, j tyyrt bog iffc er inbbefattet £)j>fojîrtngêi)ufet, ber bepaaer yeb fine egne Alibier, Sibcl Sat^rfncO og Skrtou £ofpitaler, font erc tiØagte aaritgc Xilffub cif gcittigycefenet, famt £abegaarbett.

1

SOîinbre.

© tø r r e .

W in b r e .

© t ø r r e .

H b f t i f t e r . SScbolbntnger ben lfte Sanuar 1856 2ønninger ...................................... Ç)enftoner .......................................... 3ilmiêfe og Jpuuêleieijjœlp ................. Snterimêbjceip ................................... ...

SXt>, 3,936 7,041

sxt».

SX!). 1,470

f.

f.

«b.

1. 20 20 40 46 59

t-

#anê ?0?aieftœt .ftongené ©ane . . . 1 ^part af jpanne;, 2iccife= og &afîc= penge ................................................ 5 p@t. af .Rjøb og ©alg unbeiijaanben 2 p@t. af 2Cucttonéfunimcr . . . . . fStoÉfe=, S3øéfe; og Saotepcngc. . . p®t. 2ffgift af ©fuefpit og .Stunfter . Hifgift af Jpunbe ................................ ............................... Silffub fra ©ømilttair;($taten . . . bo. - ben catbolffe SJienigfjeb . Sïefuftoner . . . . . , . . . . . ©ïotCîSnbtcegter Sîîilbe © aner ...................................... 23tb|îrttpgaarbê 2Cnlingê:£>oerfïub. . ©folcbørné 2irbeibêfortjenefic. . . . 2ttgfaêfepcnge ...................................... Sîenter ............................ ... . SSetjolbninger b. 31 te 2)ecbr. 1856. Segatrenfer . . . . . . . . ,

...

67

°22 36 91 64 277 26!

5,983 8,161 40,083

44

4,939

• * * * 1*423 3,760 3,303 *36 30 1

$orpleiningê=Ubgiftet 93îebtcinal=Ubgtffer: 2ægeløn

........................

2,094

63

• •

..........................................

3,641 15 3,907 3,174 4,212 3,161 221 67 4 74 9 3

4

8 45

4 ♦

«o 27 62

Zt 8

©fole.-Ubgifter : 2a?rcr!øn ©folefaget

o 3J9

......................................... . . . . . . . . . . . .

2ifgift til SSartou og 2Cbel ©atljrineê Jpofpitater ..................................

10

...

30 59

10 49

92

1,911

563 149

68 72

31 55

196 1,600

SSelpêntngêsUbgiffer SSlanbebe Ubgifter . SE5rcenbfclê=Ubqifter

. . . . . . . . ........................... ............................

65 94 52

180 145

1,969

21

84

1

Ubgifter oeb ©ubêtjeneiïen . . . . • ©ontoirfager og S3rcnporto Jôefîefjolbê: og ÆjørfelésUbgiftcr . . 4>uuéreparattoné= og S3pgntngê =Ub: gifter ......................................... Snbujtrtî Ubgifter og Ttrbeibêlen til 2emnter . . . . . . . . . . . . . Snnentarier og 3nnentarte ;3îepara; ttonê Ubgifter .................. ...

1,664

. . . . .

41

642 62

79 5,641 1,099 2,941 1,193 1,400 ] 1,841

50

;

6 9

’ '1

32 22

/

2ete--Ubgifter .................. ...

/

2iigfaêfe:gornpelfcr SieengioringëîUbgifter

. . . . . . . . . ........................

17

/

10

947

2Jaff=Ubgifter. . . . . . . . . . . . 3îenter af 2aanet til 23artoit bpofpt= talé Ombpgning ...........................

78

/

*

1,250

458 69

/

/

3,596 54.

101293 58 5,143 41.

20,333

1

Ærpft i ©. 2. Søloitci’S 23ogtrpffcri.

Made with