Kraks vejviser 1944 handelsvejviser

Real-Register for København

20

Gros — Vail

Sejlerskoles Landsforening, Den danske. For ­ mander nu: Gross. Hans S var rer, Munke ­ vænget 20, Odense g 634. ’ Skolevæsen Kbhvns. Grøndalsvængets Skole,Adr.er nu : Kærsangerv.8 I nv I ; II i 1 le ­ rød gades Skole, Adr. er nu: Ørholmg. 8 INI ; Klostervængets Skole, Adr. er nu: Biskop Krags Vænge 7 10]; Vogn ­ mandsmarkens Skole Adr. er nu : Biskop Krags Vænge 7 |ø] g Ry 397. Skytte-Union, Dansk. Formand er nu: Kapt. E Sætter-Lar sen, R., Vemmetofte A. 37 Gen. g) Ge 1111. Smørnotering, Kbhvns. Landbrugslærer V K Haugaard, Skaarup er af de danske Meje ­ riforeningers Fællesorg, valgt til Medl. af Smørnoterings-Udvalget. Socialdemokratisk Kvindeforening. Formand er nu: Fru Ellen, Syv er tsen, Absalonsg. 13 2 S. Socialdemokratisk Ungdom, Danmarks .For ­ manden f. Kredsen for Kbhvn. og Omegn er flyttet til Kirkegaardsv. 46 [§]. Solist-Forbund, Dansk har nuKont.:Grundt- vigsv. 34 [V] gi Ve 8527. Statens Annonce- & Reklamebureau erflyttet til Hovedvagtsg. 8 Kl g ★ C 12368, C 15611 & Pa2942. Statens Husdyrbrugsudvalg har faaet g} C 1 518.Formand er nu:Forst.Johs.P e t e r s en- Dalum., R. Statsbaner, De danske. Generaldirekto ­ ratet. Overingeniøren, Signalinsp. er nu: G J Gronbæk,kst. 1. Distrikt.Hellerup St. Forst. ernu : I ’ H Harresch ou, kst. Studenter-Sangforeningen. Formand, Kasse ­ rer og Sekretær er nu hhv.: Direktør A Kirk- Jens en g C 15741, Prok. John Hagemann og Cand. jur. A H Knub . Sundhedsstyrelsen. Apoteker-Afdeling Afdelingslederer nu: ApotekerK Aa.Kjær. Svæveflyver Union, Dansk. Formand er nu: Murerm. H A E hier s, S-Stationsv. 36, Sla ­ gelse g) 354. Sygekassevæsen. Statsaner k. Sygekas ­ ser. Skomagernes Sgk. i Kbhvn. og paa Frdbg. Forretningsf. er nu : L S t e n s b o. Søborg Kirke. Hjælpepræst : J E J e n s e n. Sø- og Handelsretten. Nye handelskyndige Medlemmer : Gross. Carl U B u c h, Gross. Jørga Petersen og Direktør Hans Raa- s c li o u ; nyt søkyndigt Medlem : Fyrbøder C S Sørensen. Taarnby Kirke. Hjælpepræst: SFHoflund. Tilsynet med de privateSkovo. Statsskovrider V Halskov Hansen. Gøddinggaard pr. Randbol, er nu Tilsynsf. i Vejle Amt. Udvalget til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet. Adressen er nu: Jul.Thomsens PI. 6 El f ★ O 7422. Uld-Nævnet. Ekspd. er flyttet til Gotherg. 48 Kl g) *C 16485. Ulykkesforsikrings Raadet. l ’ ropr. N And e r- s e n, R. er indtraadt i Raadet (i St. f. Land ­ brugslærer Chr. Kjær-Nielsen). Undervisningsministeriet. Chef f. 1. Departe ­ ments 1. Kontor ernu: G Hendriksen, R., kst. Vajsenhus, Det kgl. Forstander og Inspek ­ tør: Sv. Skov Jensen. Vallø adelige Stift. Sekretariatet or flyttet til Kristianiag. 16 s [O] Øb 8804«. Afdeling VII. Fag-Register for Danmark.

Landsskatteretten.Nye Medlemmer: Høje ­ steretsdommerne OF Krarup R.DM.'ogH PreislerKnudsen, R. (udtraadte : Ths. Frølund og Jesper Simonsen). Luftværnschefen for Storkbhvn. Kontoret f. C. B.-Værnepligtige og C. B.-Frivillige har faaet g ★ Pa8550. Lundtofte Kirke. Hjælpepræst: G Borg- Hansen. Luthersk Missionsforening har nu gi By 5821. Lystfiskeriforeningen. Formand er nu: De- partem.chef Andreas M o 1 le r, K 1 . DM. Lærerforening, Danmarks. Formand er nu: Førstelærer Niels Nielsen, Overlund pr. Viborg g} 980. Manufaktur-Grossister, Foreningen af danske. Jørgen P al s bø 11, R. er valgt til Formand, André Filtenborg, R. og A M Rosen ­ toft til Næstformænd; nye Medlemmer af Bestyrelsen: Vilh. Grumstrup og Poul W es ter mann (i St. f. Paul Lassen og N Anton Nielsen). Medicinsk Selskab i Kbhvn. Præsident ogVice- præsident er nu hhv.: Overkirurg Hans Wulff og Prof. Dr. med. Einar Lunds- ga ard,R. Mejeriforening, Kbhvns. Bestyrelsens For ­ mand er nu: Mejeriejer R. Langkjær, Saxog. 76/s EJ g} Ev 4909. Nazar et Ki rke. Kaldskapellan er nu : V D H e r- lu fsen. Neurologisk Selskab Dansk. Formandens Adr. er nu : Raadhuspl. 4 EJ g) Pa 1696. Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Bran ­ che. Adr. er nu: Læderstr. 28 Kl g} A"C 8650. Gross. A Bie er valgt til Formand;nye Medl. af Bestyrelsen: Direktør C Aasted- Frandsenog Direktør K L i n t r u p (Gross. Georg Moldow er udtraadt af Best.). Petersens, Egmont H, Fond. Axel Egmont- Petersen er udnævnt til adm. Direktør (i St. f . J C Petersen, der er afg. ved Døden). Politi,Kbhvns. Læger ved Politiet. Spe ­ ciallæge i Psykiatri er nu: Overlæge Dr. med. Max Schmidt, kst. Post- og Telegrafvæsenet. Generaldirek ­ toratet. Chef f. 4. Ekspd.kont,: K J A Lomholdt. Det kbhvnske Postom- raade. - 35.Tndleveringskont.8. Postmester er nu: PHolbo; 39. Indleveringskont. J2. Postmester er nu: H J F Jørgensen; Overtelegrafinspektoratet. Besty ­ rer af 2. Rigstolefonkontor er nu : L A B Larsen. Provinshandelsstandsforeninger. Provins- handelskammeret. Formand og Næst ­ formand er nu hhv.: Konsul Kai Blicher, R., Aarhus og Konsul Wilh. Smith, R., Næstved. Provstier. Provst for Søndre Provsti er nu: Poul Hel w eg - Larsen, R. (Christians K.). Præsters og Lægers Fællesudvalg til seksuel Vejledning. Konsultation: Aaboul. 18° [N] (Onsd. 19 1 /a-20 , /i). Stiftet 1944. Formand: Overkirurg I)r. med. Mogens Fenger, R. DM. Regensianersamfundet. Formand er nu: Ilrsagf. Oluf Peter sen,Bredg. 3 K g) ★ € 4800. Reklameforening, Dansk. Formand er nu : Di ­ rektør Kai Clausen. Restauratørforeningen for Kbhvn. og Omegn. Formand er nu : Direktør Kai Jensen. Rigshospitalet. Kont.chef i Undervisningsm. Alb. Michels en, R., er kst. som Direktør f. Rigshosp., Kasserer er nu: Fr. S tu hr. Rødovre Kirke. Hjælpepræst : Erik Stub. Sammenslutningen af Fabrikanter i dansk Tobak. Formanden har nu Adr. Dronn. Tværg. 37 Kl g) By 4096. St. Jakobs Kirke. Hjælpepræst og Kordegn er nu hhv.: Aksel Petersen og J Hoff ­ mann -M ad s en. St. Markus Kirke. Hjælpepræst J A A R a s - in u ssen. St. Stefans Kirke. Hjælpepræst er nu: Erik Nissen.

Grosserer-Societetet. Nye Medlemmer af Komitéen: Jul. P Justesen og Jørgen Palsbøll,R. Grundejerforening, Valby. Formand er nu: Lrsagf. R Ma g t e n g a a r d. Grundtvigs Kirke. Res. Kapellan og Hjælpe ­ præst er nu hhv.: J J els bak og P M Thomsen. Handelsforening, Gjentofte. Formand er nu: Gross. Th. Nielsen, Søtoften 25 Gen. glGe 2847. Handelsmænds Uddannelse, Foreningen til unge. Direktør Paul T i 11 g e er valgt til Formand i Bestyrelsen og Gross. Cand. jur. Poul J a- cobsen, R. DM. til Næstformand. Handelsrejsendeforeningen af 1886. Kasse ­ reren har nu gi Ev 921. Haveselskab, Det kgl. danske. Formand er nu: Prof. Dr. phil. Øj vind Winge, R. DM. Hellig Kors Kirke. Res. Kapellan : Th. Løn ­ borg-Jensen. Hjælpekorpset. Sparekassedir. H Krog- Meyer er valgt til Formand i Bestyrelsen. Husum Sogn. Kordegnens Kontor er flyttet til Vallekildevej 92 Brh. g} Be 645. Hvidovre Kirke. Hjælpepræst: Sv. Balslev. Hvidovre Kommune. Sogneraadsformand er nu: Toft Sørensen. Højesteret. Præsident er nu : Th. F r ø 1 un d, K.DM.; ny Dommer:FBB Heise, R. Indenrigsministeriet. 3. Ekspd.kont., Kont.- chef ernu:KLarsen; Statens Bygnings- dir. ’ s 1. Ekspd.kont., Kont.chef er nu: E Høgstrøm. Industriforeningen i København. Civiling. Ove Munck, K. DM. er valgt til Formand i Re ­ præsentantskabet og Pianofabr. Axel R Møller, R. til Næstformand. Industriraadet. Nye Medlemmer: Direktør Chr. J Back, R. og Direktør C Gam ­ meltoft (Dir. J C Petersen er afg. v. Dø ­ den). Ingeniørforening, Dansk. Bestyrelsens For ­ mand er nu: Stadsing. Cand. polyt. V A W e s t e r g a ar d, R. DM., Gjentofte. Ingeniør-Sammenslutningen. Formand: Ing. Kaj Christensen,Kbhvn. Invalideforsikringsretten. Ny Kont.chef: HansKiørboe. Jesus-Kirken. Kordegn er nu : NP Godt- k jær. Jordemoderforeningen i Kbhvn. af 1893. For ­ mand er nu: Fru Alary Gregerson, Ved Vigen 1 EyJ g Sø 129. Journalistforbundet. S A Ur sin er indvalgt i Bestyrelsen (udtraadt: Vilh. Brochorst, Jean Petersen er afg. v. Døden). Kommunalbestyrelsen for Kbhvn M ag i s t ra ­ ten, Fru Helga Larsen er valgt til Raad- mand i Magist. 2. Afd. (i St. f. Fru Thea Tønder, der er afg. v. Døden). Kommunebibliotek, Gjentofte har nu g} A He 7097. Konservativ Ungdom I Gjentofte Kommune. Formand er nu : Bankassist. O Harkjær S i ni on sc n, C L Ibsens V. 27 Gon. g Go 3641. Kontoret for personlig Raadgivning, Vartov, Løngangstr. 28 Kl (Torsd. 15-11), Fred. 15- 17, Lørd. 10-15'/ 2 ). Kriminalpolitiforening, Dansk. Formand er nu: KriminalassiSt. Carl Holton, Ved Ama ­ gerport 22* [g] g] Am 7022. . Kristelig Akademisk Forening: Formand er nu: Sognepræst NJ Raid, Mathildev.2 1 [J3 g Go 4583. Kunstindustrimuseum, Det danske. Inspektør er nu: Erik Lassen; Kont.fuldm.: Fru Ingeborg T e i n n æ s. Kvindesamfund, Dansk. Fru Margrethe Høst Neerup er valgt til Formand for Kbhvns Kreds. Købmandsskolen, Skolen er midler tidigt over ­ flyttet til Skolebygningen. Jul. Thomsens Pi. 6® g ★ C 7422. Landsforeningen af Detaillister i Sportsvare ­ branchen er flyttet tilLæderstr. 12 Kl g ★ C 14758.

Mæglere. Skibsmæglere, autoriserede.

Holsøe Sven Amalieg. 39 IH gi C 198

Made with FlippingBook Online newsletter