פרסומידע - גיליון 849

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

פיקֱס ג’לֹ היעילֹ ביותר נגדִ נמלֹים

צידִנית ניידִת לֹיטר 56

פנס לֹדִ מגנטי מקֱצועי

309 רקֱ

35 רקֱ

75 רקֱ

&

&

&

דִודִ שמש אידִיאלֹ הובלֹה + קֱולֹט + לֹיטר 120 התקֱנה +

וורנית לֹעץ עלֹ בסיס מים

סט בוש מברגה ומקֱדִחה סולֹלֹות 2 + אמפר ומטען 5

2350 רקֱ

2,200 רקֱ

35 רקֱ

&

&

&

16/6/17 בתוקֱף עדִ | ! *המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

| 9.6.2017 | טו’ סיון תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with