פרסומידע - גיליון 849

ידִע

פרסו

849 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, פר’ בהעלֹותך טו’ סיון תשע”ז 9.6.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

אופניים זה אנחנו!

הכי גדִולֹ, הכי מקֱצועי והכי משתלֹם

אופני שטח מחלֹקֱת ידִ שניה אופניים חשמלֹיים מחלֹקֱת ביגודִ אביזרים נלֹווים סדִנת תיקֱונים

צומת הגוש )במשתלֹה( 8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949

Made with