TilDenPharmaceutiskeLæreanstalt_1892-1917

I Ho r u d e n med et forventet Tilskud fra Undervisningsministeriet er dette Værk udgivet med Støtte af: Fonden til det pliarmaceutiske Studiums Fremme Danmarks Apothekerforening Dansk Farmaceutforening. Efternævnte liar vist deres Interesse for Værkets Fremkomst ved at tegne en Garantisum : Apotheker, Fabrikejer A l f r e d B e n z o n Apotheker, Fab rikejer O t t o B c n z o n Apotheker, Docent N . B j e r r e Apotheker V. C a u s s e , Næstformand i Sundhedsstyrelsens Apothekerraad Apotheker S. A. C o l d i n g Apotheker H. J . N. D a u g a a r d Apotheker V. D e h l h o lm Apotheker, Etatsraad O. F in s e n Apotheker E. G o t t l i e b , fhv. Næstformand i Sundhedsstyrelsens Apothekerraad Apotheker, Assessor pharm. P . H e m p e l Apotheker C. O. E. J e n s e n Apotheker, Dr. phil. E. H ø s t M a d s e n Apotheker, Assessor pharm. H . P. M a d s e n Apotheker O t t o M ü l l e r Apotheker H . H a l l a s M ø l l e r Apotheker A. A a r s i æ f f Apotheker L. A l b e c k Apotheker A. V. A n d r e s e n

Fru H a n s - J a c o b M ø l l e r Apotheker P . H . M ø r c k Apotheker, Godsejer P . d e N e e r g a a r d Apotheker V i c t o r P e d e r s e n Apotheker, Assessor pharm. H . G. V . P i p e r

Apotheker, Dr. pharm. M. N. R e im e r s Apotheker, fhv. Docent S. M. R ü t z o u Fhv. Apotheker, Sparekassedirektør I. I. K. S t r ø y b e r g

Apotheker P. T h a y s e n Apotheker P . T h o n n in g

Apotheker A. B. V ib e - S im o n se n Apotheker I. O. A. V o l q v a r t z Apotheker, Mag. scient. A l f r e d W o h lk .

Made with