New-Tech Military Magazine 11-12/2017

הדילמה בתכנון ופיתוחמחשביםמוקשחיםקטנים המגמותהנוכחיותשמתרחשות בשוקהיום

Trident Infosol , מרק אלינס

) היכולת לפתח מחשבים on - Chip or SoC הפכה להיות קלה מהירה ובמחיר זול יותר וכך למעשה להתאים לדרישות המדויקות של המהנדסים. השימוש של מערכות על שבב הציפו הן את התעשייה הכבדה, הרפואית והתחבורה והן את השוק הצבאי והאוויוניקה. תהליך יישום הכרטיסים SoC עם ההצלחה של המודפסים הינו קל יותר ועל כן ישנו דחף להמשיך ולפתח מערכות על שבב אלו בסטנדרטים המתאימים. כיום, עם הדגש על סטנדרטיזציה, יצרני הרכיבים המובילים בתחום מייצרים קונקטורים (חיבורים) העוזרים למהנדסים לפתח כרטיסים ולוח-אם לפי הסטנדרט. כך למהנדס שצריך לתכנן ולשלב מערכות יש יותר ספקים ואופציות לבחירה. כתוצאה מכך ישנה הפחתה בסיכון הסתבכות ייצור הכרטיס והמוצר הסופי, עלות תקורה יורדת וזמן האספקה פוחת. דוגמאות של סטנדרטים המתאימים לכרטיסים המודפסים נבעו מהשוק התעשייתי אך הן גם אומצו ע"י השוק הצבאי והאוויוניקה. הסטנדרטים PICMG ’ s COM Express , PCI כוללים: - ועוד. SIG ’ s MiniPCIe , SGeT ’ s , SMARC במקביל, הגופים השמרנים המייצרים

סטנדרטים לשוק הצבאי והאוויוניקה אומנם איטיים יותר מהגופים שמייצרים את הסטנדרטים לשוק התעשייתי אך בפעילות מתמדת לשפר את הסטנדרטים הצבאיים. הגופים המרכזיים VITA ו- ANSI גופים כמו המייצרים סטנדרטים לשוק הצבאי והאוויוניקה למחשבים משובצים, התאימו את הסטנדרטים התעשייתיים שהוזכרו VITA74 קודם, כדוגמת הסטנדרט החדש בשם ) המיועד למחשבים קטנים מוקשחים VNX ( הנשענים על האלמטים תעשייתים. במאמר זה אספק אופציות בתכנון ופיתוח של מחשבים קטנים מוקשחים עם דגש על הסטנדרטים מקובלים. VPX ו- VME מה לגבי למחשבים קטנים מוקשחים ? היום כאשר מייצרים מערכות קטנות , יצרני הכרטיסים SWaP מוקשחות בהתאם ל- משאירים את הכרטיסים בגודל VPX ו- VME המקורי. כרטיסים אלו היו יעודיים למערכות גדולות ובינוניות. מכיוון שכעת מייצרים מארזים צבאיים עם חריץ אחד או שניים , נוצר מצב בו VPX או VME בסטנדרט של אין ניצול מקסימלי של המרחב. לעיתים

מבוא כאשר מפתחים מוצר חדש במגזר האוויוניקה והצבאי, האלמנטים החשובים ביותר הם גודל, משקל, כוח ומחיר. אלמנטים אלו . אלמנט נוסף הינו SWaP - C מוכרים גם כ זמן ייצור והאספקה ללקוח. כיום מערכות האוויוניקה הצבאיות מתוחכמות ודורשות זמן רב לפיתוח. ולכן אלמנט זה הוא גם בעל חשיבות רבה. במהלך העשור האחרון, למהנדסים היו שתי אפשרויות בתכנון מערכות לסביבה בתנאים קיצוניים. אפשרות ראשונה, המהנדסים עצבו את המעגלים המודפסים ע"פ הנתונים שהיו ברשותם לאחר מכן הם שילבו את הרכיבים הנכונים לצורך פיתוח האפליקציה. אפשרות זו לוותה בבעיות פוטנציאליות כגון משך זמן הפיתוח, עלות תקורה, מגוון מוגבל של קומפוננטות שניתן להשיג, והתיישנות המוצר. האפשרות השניה, היכולת לבחור כרטיסים קיימיםמהמדף ולנסות להתאימם לדרישתם. בדרך כלל, כרטיסים אלו שמרו על סטנדרטים ) VME , VPX , cPCI תעשייתים וצבאיים ( השימוש העיקרי היה למערכות צבאיות ואוויוניקה. בעשור האחרון ,הכל השתנה. System עם האבולוציה של מערכות על שבב (-

New-Tech Military Magazine l 54

Made with FlippingBook flipbook maker