Brandmandsliv

1 0 0

stadig bedre rustet for at redde og nedkæmpe den farlige Fjen­ de, Ilden. Nye Farer lurer paa mange Maader og stiller sta­ dig større Krav til Korpset, det moderne Livs komplicerede Teknik kræver større og større Indsigt.

H erd is K rog h .

Adelgades Brandstation 1936.

Paa Korpsets Fane staar det gamle Fyndord: »Næst Gud med Flid, Kunst og Wand Ildens Kræfter dempes kan«.

Kunst betød egentlig »Kunsten«, det vil sige Sprøjten, men nu kan man godt tage Ordet, som det almindeligt opfattes, thi det rette Angreb paa en Ildløs, hvor man nu kan vente at møde maaske giftige Gasarter eller Eksplosioner, er en vir­ kelig Kunst. Under denne Fane staar Korpset stadig rede til Kamp, besjælet af den Aand, der er og altid maa være den rette Brandmandsaand for Københavns Brandkorps, Kærlighed til Byen, til København.

Made with