Første Steg nr. 1-2015

LEDER

Kartlegging

Barnehageloven er under revisjon. Dette revisjonsarbeidet kan du lese omfra side 12 og utover i artikler skrevet av Berit Bae og av Birgitte Fjørtoft ogMortenSolheim. Blant de høringsinstanser somhar uttalt seg om forslag til nye paragrafer i loven, finner vi også Datatilsynet, som kom- menterer høringsnotatets kapittel 6 som

«Bruk av kartleggingsverktøy må baseres på samtykke fra foresatte», konkluderer Datatilsynet. Av høringsuttalelsen framgår det at selv i barnehager som har som intensjon å få foreldrenes samtykke før kartlegging skjer, blir foreldrene i til dels forsvinnende liten grad faktisk informert. Tilsynet tilkjennegir en frykt for hva som kan skje dersom en plikt til å informere fjernes. Tilsynet antyder også at departe- mentet forsøker å oppnå noe uten å si det i klartekst: «Dersom Kunnskapsdepartementet vil innføre måling av ferdigheter i barnehagen, må de være åpne omdet og sørge for åpen debatt om temaet.» Høyre ser uten tvil på seg selv somet demokratisk parti. Inter- essant da at Høyre vil innføre en lov somsvekker foreldrenes rettigheter på vegne av foreldrenes egne barn i barnehagen! Det bør være en selvfølge at samarbeidet, kommunikasjonen og informasjonsutvekslingenmellom foreldre og barnehage- lærere er godt, med full åpenhet om alle spørsmål som er viktige for foreldre som er opptatt av sine barns ve og vel. Barnehagelærerne er på et vel kvalifisert og høyt kompetent faglig grunnlag like interessert i dette gode samarbeidet. Barnehagelovenmå støtte både barnehagelærerne, foreldrene og selvsagt barna og deres rettigheter, slikDatatilsynet fastslår. Høyre og Kunnskapsdepartementet gjør klokt i å lytte nøye til både Utdanningsforbundet og Datatilsynet i denne saken!

Foto: Petter Opperud

handler omdokumentasjon og vurdering i barnehagen. Data- tilsynet har tidligere påpekt en ytterst sprikende praksis rundt omi Barnehage-Norge når det gjelder bruk av kartleggings- og testverktøy, noe tilsynet finner uheldig. Kunnskapsdeparte- mentets forslag til endringer i kapittel 6 for å oppnå en mer samordnet og felles praksis, får imidlertid langt fra helhjertet tilslutning fra Datatilsynet. «Vi kan … ikke se at Kunnskapsdepartementets forslag om presisering av hjemmelsgrunnlaget for barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering bidrar til å løse utfordrin- gene. Kunnskapsdepartementets forslag innebærer at for- eldre blir fratatt retten til å bestemme ombarnas ferdigheter skal kartlegges. Vi mener forslaget også innebærer en fare for at praksisen med å kartlegge alle barn uten at en konkret vurdering av behov blir gjort, brer om seg. Personvern hand- ler om integritet og selvbestemmelse, og vi mener deler av Kunnskapsdepartementets endringsforslag svekker barnas personvern og foresattes rett til å ivareta barnas interesser», uttaler Datatilsynet.

Arne Solli (sign.)

Ansvarlig redaktør: Arne Solli arnsol@udf.no tlf 24 14 23 51 / 24 14 20 00 913 72 699

Grafisk design: Melkeveien Designkontor www.melkeveien.no Trykk: Ålgård Offset AS Opstadveien 7, 4330 Ålgård

ISSN 1504-1891

Tekst- og fotobidragsytere til Første steg aksepterer at deres tekster og fotografier/ illustrasjoner også gjøres tilgjengelig via internettet. Bekreftet opplag: ifølge FagpressensMediekontroll: 28 266

Besøksadresse: Hausmannsgate 17, Oslo Postadresse: Første steg Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo

Abonnements- og annonsekonsulent: Markedskonsulent Hilde Aalborg ha@utdanningsnytt.no tlf 24 14 23 53

Made with