591166085

der maatte træde i sammes Sted, til Ud­ dannelse af Pharmaceuter og Understøt­ telse af trængende Pharmaceuterog disses Enker; den anden Halvdel tilfalder Kjø­ benhavns Universitet til det zoologiske Studiums Fremme. § 31. Paa denne Fundats skal søges konge­ lig Konfirmation. — Forandringer i denne Fundats kan kun ske, naar to Trediedele af de stemmeberettigede Medlemmer af Legatet paa et Familiemøde med Besty­ relsens enstemmige Samtykke vedtage en saadan Forandring og denne derefter

erholder kongelig Konfirmation. Kjøbenhavn, 31 Januar 1903.

Made with FlippingBook - Online magazine maker