Kraks Vejviser 1914 (2) del 1

Afdeling V : Provins-Register. a) Sjælland, b) Lolland-Falster. c) Fyen. d) Jylland. Hver af disse Underafdelinger er atter inddelt i:

1) Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyg­ gelser en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Haandværk og Industri, et Firma-Register (et Uddrag af de oficielle Handels-Registre) samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder, større Institutioner, Foreninger, m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virksomheder, der har Hjemsted udenfor Byerne, tindes efter hver Landsdels Bytr. 2) Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Sam­ fundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund fremby- dende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Ejendomsforhold, Drifts­ form m. m. Afdeling V I : Kundgørelser. Fagvis ordnet Annonce-Register bl. a. indeholdende Planer over Byggegrunde. Afdeling V II : Fag-Register for Danmark. Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart og andre næringsdrivende Erhverv i Danmark, (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) og med Angivelse, i en betalt Tilføj­ else, af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Firma-Register for Kjøbenhavn. Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handelsregistrene. (Firmaer med Hjemsted i Provinsbyerne og paa Landet, se Afdeling V.) Afdeling IX: Island. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Afdeling X : Færøerne. Real-Register. — Forretninger. — Privat-Personer. — Fag-Register. Tilføjelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

Mod Indsendelse af Kortet foran Titelbladet vil der gratis blive tilstillet Købere af Vejviseren:

Januar-Tillæg,

Oplysninger og Berigtigelser til Vejviser 1914.

Sommer-Tillæg, de i det forløbne Halvaar, især ved April Flyttedag, foregaaede Forandringer.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Made with