591733508

RETTELSER OG TILFØJELSER

TIL

M I N D E S K R I F T E T F O R 1 8 7 6 - 1 9 0 1 .

S. 35. A ndersen , C arl C hristian , indtr. 1891, ikke udtr. - 37. B auditz , S ophu s , født 23 Oktbr., ikke Aug. - 38. B langstrup , C hr ., født 1857. - 40. B randt , H. C a sper , født 24 Novbr. - 42. C ollin -L undh , J ohan , født 1825, ikke 1824. - 42. D ahl , E rnst , Cand. jur. 1872. - 44. D rew sen , V iggo , indtr. 1877 , ikke 1887. - 46. F edder sen , A rthur , født 16 Febr., ikke 15. - 48. G rundtvig , J ohan , født 14- April, ikke 24. - 51. H eiberg , J oh . L udvig , født 1854, Cand. philol. 1876. - 53. H olm , E dvard , født 26 Jan., ikke 28. - 55. J en sen , N. P., var Folkethingsmand 1874—84. - 57. K o e fo e d , V ilhelm , afgik 1899, ikke 1891, og blev da Kontreadmiral. - 58. K rohn , P ietro , blev 1896 tit. Professor. - 60. L und , J ohannes , født 1840, ikke 1890. - 62. M alling , O tto , blev 1889 tit. Professor. - 66. O lrik , P. C hil , var 1869—75 dansk Konsul. - 66. P e t er sen , A rne , f. 1862, ikke 1852. - 69. R o senørn , M atth ias , var 1849—51 Indenrigsminister, 1849—54 Folkethingsmand og 1856—63 Medlem af Rigsraadet. - 69. R utzow , S ophus , læs R utzou .

Made with FlippingBook Online document