Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Pořadí

Zájem Služba

6 6 8 9

80% 80% 78% 73% 72%

nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků

stavební řízení online dopravní prostředky udělení povolení online

10

digitální elektronická identita V rámci online správy obce byly identifikovány následující oblasti:  modernizace technického zajištění pro digitalizaci 0 modernizace hardware, software  digitální doklady 0 např. faktura, účtenka; příjmové/výdajové doklady zachyceny formou zá - pisu digitalizované stopy v systému (nikoliv doklady v papírové formě, nikoliv doklady ve formátu pdf)  spisová služba, archivářství, pošta online  předkládání informací finanční správě (zveřejňování listin, zpráv) 0 generování daňových tvrzení a kontrolních hlášení z účetního softwaru bez nutnosti dalších úprav, podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, žádost o vrácení nadměrného odpočtu, odvolání proti rozhodnutí  automatizace daně z příjmů právnických osob 0 generování daňového tvrzení z digitální účetní závěrky, podání tvrzení, platba, automatizace zálohových povinností, přeplatky, odvolání proti rozhodnutí  odvolání obce proti rozhodnutí úřadu či soudu online  online dotace 0 podání žádosti, tracking rozhodnutí, výsledek, rozporování výsledků  digitální kompetence zaměstnanců úřadu 0 online školení ICT dovedností hrazená státem  online založení příspěvkových organizací či podnikání obce 0 registrace firmy či podnikání; název, sídlo, zápis do veřejného/živnosten - ského rejstříku; registrace: u ČSSZ, u zdravotní pojišťovny, k důchodové - mu pojištění, k dani ze mzdy (u zaměstnanců), k pojištění odpovědnosti za škodu, k OSVČ; k DPH  pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zřízených obcí 0 online hlášení pracovních neschopností, automatizovaný výpočet dávek, hlášení pracovních úrazů – sdílení důkazů  digitalizace účetních závěrek (xBRL reporting)  předkládání informací statistickému úřadu 0 pravidelná statistická hlášení  automatizace daně z přidané hodnoty

13

Made with FlippingBook Publishing Software