Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

PŘÍLOHA 2 – DOTAZNÍK URČENÝ OBČANŮM

Instrukce/úvod:

Vážená paní, vážený pane, v současné době dochází v rámci České republiky k elektronizaci služeb veřej- né správy (e-Government). Zavedení e-Governmentu v praxi umožní občanům využívat služby veřejné správy rychleji, efektivněji a pohodlněji. K získání potřebných informací vznikl státem financovaný výzkum, jehož součástí je i tento dotazník. Cílem dotazníkového šetření je určit, které služby státu poskytované obyvatelům České republiky, by měly být z jejich pohledu di- gitalizovány přednostně. „Maximální digitalizací služeb“ se chápe poskytnutí státem nabízené služ- by online, tedy bez nutnosti osobní návštěvy na úřadech (např. online přepis vozidla na nového majitele, online založení firmy apod.). Vyplněním tohoto dotazníku můžete přispět k efektivnímu zavádění eGo- vernmentu v ČR. Dotazník Vám zabere přibližně 15 minut. Vaše odpovědi budou považovány za přísně anonymní. Požadované identifikační údaje (pohlaví; věk; vzdělání; kraj, ve kterém bydlíte) budou využité pouze za účelem kvalitního sta- tistického zpracování získaných dat. Dotazník byl vytvořen jako součást projektu TAČR nazvaného „Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a pomoc při digitalizaci služeb veřejné správy.

50

Made with FlippingBook Publishing Software