Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

da místních poplatků (33% respondentů). Na druhou stranu je třeba uvést, že 74% respondentů by mělo zájem o zavedení centrální platební brány na web obce. Závěrem zmiňme, že do systému CMS 2.0 (Centrální místo služeb) není zapo- jeno 77% respondentů, službu eGSB (e-Government Service Bus) nevyužívá do- konce 93% respondentů. Většina respondentů má dle svého vyjádření sice pojem o tom, co se skrývá pod názvem Národní identifikační autorita (63% respondentů), nicméně v obcích do 20 000 obyvatel je povědomí o této Autoritě výrazně nižší. A jakým způsobem jsou informace na webových stránkách obcí zveřejňovány? 34% na webových stránkách, kde jsou poskytovány informace a nabízeny základní formuláře pro občany, které lze vytisknout a donést na úřad; občané zároveň mohou vstoupit do re- zervačního portálu a rezervovat si tak konkrétní datum a hodinu pro schůzku s úředníkem 30% na webových stránkách, kde jsou poskytovány informace úřadu a nabízeny základní for- muláře pro občany, které lze vytisknout a donést na úřad 14% na webovém portálu, kde je vedle informací o úřadu poskytována široká škála formulářů pro občany, které lze vyplnit a ověřeně odeslat elektronickým podpisem nebo prostřednic- tvím datové schránky; občané mají k dispozici rezervační portál 10% na webovém portálu, kde jsou poskytovány informace o úřadu a nabízeny základní for- muláře pro občany, které lze vyplnit a ověřeně odeslat elektronickým podpisem nebo pro- střednictvím datové schránky; občané mají k dispozici rezervační portál 7% na webových stránkách, kde jsou poskytovány základní informace (přehled plánovaných aktivit, zápisy ze zastupitelstev) 3% na interaktivnímwebovém portálu, na kterém je vedle informací o úřadu poskytována širo- ká škála formulářů pro občany, které se po přihlášení zčásti vyplní samy a po dovyplnění je možné je ověřeně odeslat elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky 2% jinak Celkově lze říct, že úřady obcí do 20 000 obyvatel mají webové stránky se základními informacemi a formuláři k vytištění, u obcí nad 20 000 obyvatel má více než polovina úřadů k dispozici navíc i rezervační portál pro online smluve- ní návštěv úřadu. Na druhou stranu je zajímavé, že podíl těch úřadů, které mají webový portál s elektronickými dokumenty, je v obou skupinách ve vazbě na ve- likost obce obdobný. Ve druhé části předmětné ankety jsme se zaměřili na problematiku im- plementace e-Governmentu na úřadech . Kvalifikovaná většina respondentů (68%) uvedla, že má již schválenou strategii či plán implementace e-Governmentu na předmětném úřadě. Z těch, co o e-Governmentu neuvažovali, připadá větší podíl na obce do 20 000 obyvatel (37%). Respondenti vnímají, že jednou z velkých brzd digitalizace je nedostatečná podpora a pomoc od státu (69% respondentů v průměru; přičemž u obcí do 20 000 obyvatel dokonce 76% respondentů) a dále rovněž bojují s  nedostatkem financí (60% respondentů). Minoritní část respondentů zmiňuje, že jednak neví, jak či co digitalizovat (14%), resp. se obávají nezájmu o e-Government ze strany jejich občanů (13%). V kontextu digitalizace se respondenti nejčastěji charakterizovali následujícím způsobem:

8

Made with FlippingBook Publishing Software