פרסומידע - גיליון 877

הגג דִולֹף? כתמי רטיבות עלֹ הקֱירות?

מים חודִרים מהחלֹון? מהגינה? החורף כבר כאן!!! א.ש. פתרונות איטום

איטום גגות איטום מרפסות לֹלֹא הרמת ריצוף חידִוש גגות רעפים ומרזבים איטום קֱירות חיצוניים עבודִות צבע ושלֹיכט חוץ אחריות עלֹ כלֹ סוגי העבודִות “ לֹאחר מספ’ נסיונות כושלֹים שלֹ טיפולֹ בנזילֹה הזמנו את אבישי ושרון לֹטפלֹ בגג נתקֱלֹנו בבעלֹי מקֱצוע אמינים וישרים, תקֱנו את הבעיה ונתנו אחריות נכון לֹעכשיו לֹאחר גשמי הברכה שירדִו הבעיה נפתרה משפ’ יהודִ, מעלֹה חבר

עובדִת יומיים וצריכה מקֱום לֹילֹדִ? רוצה לֹשריין מקֱום מיידִי או לֹתאריך עתידִי בשנה?

חוזרת מחופשת לֹידִה?

עבודִה עברית המלֹצות בשפע 054-9980518 : שרון | 052-4345299 : אבישי התקֱשרו עכשיו לֹבדִיקֱה וייעוץ לֹלֹא עלֹות:

מחפשת פעוטון איכותי ומיוחדִ?

חמישה ימים בשבוע א’-ה’ 8:00/8:30-16:30 : החלֹ מהשעה מבראשית בואי לֹפעוטון בערב 7:00 אפשרות עדִ צוות מסור ואיכותי ומנהלֹת מקֱצועית קֱבוצות קֱטנות, יחס אישי וגמיש מחיר מסובסדִ ומיוחדִ!! לֹשלֹם לֹקֱבלֹ יותר פחות

כלֹ הקֱודִמת זוכה!

052-7676277 : לֹפרטים מנהלֹת אוסנת

15

| ג’ שבט תשע"ח | 19.1.2018 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs