פרסומידע - גיליון 877

ידִע

פרסו

877 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

19.1. בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ בא ג’ שבט תשע”ח 2018 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

נווה דִניאלֹ

לֹחיילֹי צה”לֹ 10%

רבנות מהדִרין גוש עציון

עלֹ כלֹ המוצרים במאפיה

תטעמו תבינו... בשיפון סלֹטיה | פלֹאפלֹ | בגטים | סנדִוויצ’ים הכלֹ בהרכבה עצמית עוגות במשקֱלֹ | מבחר מאפים

לֹיין חדִש שלֹ קֱינוחי בוטיקֱ לֹכלֹ סוגי האירועים ולֹמי שסתם בא לֹו לֹהתפנקֱ.

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 19:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ קֱיימים מקֱומות ישיבה במקֱום מקֱבלֹים הזמנות בתיאום מראש | יום ו' 6:30- ימים: א'-ה' 14:00

Made with FlippingBook - Online catalogs