kraks vejviser 1973 realregister

Vefledning i biugen uf Realiegistrene 'r; ; * . •

*

Realregister for København og omegn København, Frederiksberg, Gentofte, Ballerup-Måløv, Birkerød, Brøndbyerne, Dragør, Farum, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Herstederne, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Store Magleby, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk, Værløse. Folketing, regering, kommunalbestyrelser, Københavns amtsråd. Statens og kommuner­ nes administration, kommissioner, råd, udvalg, kontorer, institutioner. Biblioteker, hospi­ taler, kirker, museer, retsvæsen, skoler, højere læreanstalter. Foreninger, organisationer. Fonds, legater. Fremmede magters diplomatiske og konsulære repræsentationer i Dan­ mark. Pengeinstitutter, realkredit, forsikring. Posttakster. Statistiske data. Artikler om adoption, anmeldelse til folkeregistrene, begravelse og ligbrænding, dåb, firmaanmel­ delse, fødsel, førerbevis, lægehjælp, navneforandring, pas, radio- og fjernsynsafgift m.m. Realregistre for 13 amter Amtmandsembeder og statens øvrige lokale forvaltning. Amtskommunernes styre og administration. Statistiske data. Oplysninger om Københavns amt findes i Realregister for København og omegn. Realregistre for 255 kommuner Kommunernes styre og administration. Biblioteker, hospitaler, kirker, museer, retsvæsen, skoler, læreanstalter. Foreninger, organisationer. Pengeinstitutter, forsikring. Statistiske data. Rækkefølgen. Artiklerne står alfabetisk efter de pågældende institutioners, foreningers etc. officielle navn. Er dette sammensat af flere ord, begynder overskriften med det første af disse; er dette Den, Det eller'De dog med det følgende ord. Indgår et person­ navn sammensat af for- og efternavn'som første led i overskriften, bestemmes række­ følgen af fornavnet; består personnavnet af forbogstaver og efternavn, bestemmer efter­ navnet rækkefølgen. Visse ensartede optagelser er samlet under fælles overskrifter. Fonds og legater er optaget på alfabetisk plads efter de almindelige regler. Visse særligt kendte virksomheder, der har karakter af institutioner, har fået lejlighed til optagelse mod betaling. Hvor foreninger, institutioner m. v. efter ønske har fået optagel­ ser af større omfang, end der almindeligvis bringes redaktionelt, er dette sket mod betaling. Hvis man er i tvivl om den overskrift, hvorunder en artikel skal søges, bør man benytte * * X Stikord til realregistrene (gule blade) På alfabetisk plads er desuden indskudt en række oversigter over sammenhørende ar­ tikler. Realregister for udlandet Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentation - Repræsentationer ved internatio­ nale organisationer - Eksportstipendiater - Landbrugets afsætningsudvalgs regional­ kontorer. Danske organisationer med udlandskontorer - Danske organisationer i Sydslesvig.

Made with FlippingBook flipbook maker