kraks vejviser 1973 realregister

hurtig sikker information

Kraks Vejviser indeholder en uendelig mængde oplysninger samlet i et logisk opbygget værk anerkendt over hele landet for pålidelighed. Uundværlig håndbog for det danske erhvervsliv, for stats- og kommunale institutioner og for store dele af det danske samfund. Bind 1, 1 A og 2 danner tilsammen: Kraks Industri- og Handelsvejviser for Danmark mens bind 3 dækker Storkøbenhavn: Kraks Gade- og Husvejviser for Kobenhavn og Omegn. Pris bind 1 + 1a 74,75 bind 2 51,75 bind 3 120,75 - Pris komplet 247,25

Kraks Blå Bog Biografisk håndbog med nøjagtige oplysninger om 7398 nulevende danske mænd og kvinder, der i særlig grad præger udvik­ lingen i dag. Til hver udgave udarbejdes biografierne i samarbejde med de optagne. Bogen sikres herved så aktuelle og autentiske oplysninger, som det overhovedet er muligt at bringe i bogform. 1972-udgaven udkom i juni 1972 pris kr. 136,00 1973-udgaven udkommer medio juni 1973.

Export Directory of Denmark

Dansk Civil- og Akademlingeniørstat 1971 Biografier over ingeniører til og med kandidatårgang 1968. Ca. 15.000 biografier og nekrologer. Håndbogen udgives i samarbejde med Dansk Ingeniørforening. 962 sider kr. 241,50.

Denmark Den officielle håndbog om Danmark. Udarbejdet af Udenrigsministeriet. Infor­ mativ, inspireret beskrivel­ se af vort land og af det danske samfund. Engelsk udgave kr. 96,60 Tysk udgave kr. 96,60 Fransk udgave kr. 96,60 Spansk udgave kr. 63,25

Danmarkshistoriens Blå Bog 1680 afdøde, store danske­ res levnedsløb fra Ansgar til vore dage. - Personlig­ heder, hvis navne lever endnu, eller hvis indsats i øvrigt måtte berettige til optagelse. Korte biografier skrevet i samme form, som anvendes til Kraks Blå Bog. I så vidt omfang det har været muligt, bringes por­ træt af de biograferede. 468 sider kr. 149,50. »Et fortrinligt hjælpemiddel for alle, der vil vide besked med vor kultur«. (Aalborg Stiftstidende)

Danmarks officielle eks­ portkalender udgivet af Kraks Legat i samarbejde med Udenrigsministeriets handelsafdeling. Bogen udsendes gratis over hele verden til de danske repræ­ sentationer, landenes han­ dels- og industriorganisa­ tioner, handelskamre, stør­ re firmaer etc. - Om opta­ gelse kontakt Krak.

1større garde og skove

KRAKS FRAGTMANDSLISTE IliBilillgfllli. i....SBMjjwil

172j

l ) U , t

1I i

KRAKS BYKORT J4BYERIJYULAK}

RflRc •< J

Kraks Fragtmandsliste Eneste håndbog, der giver et samlet billede af fragt­ mulighederne mellem Kø­ benhavn og provinsen. Godsbefordring med bane, fragtmand, fly, paket, rute­ skib. 1973-udgaven kr. 16.50.

Kraks kort over Kobenhavn og Omegn Pålidelige overskuelige kort, der hver dækker et stort område. Beherskede farver. Udførligt gaderegi­ ster med postnumre. - Ny, revideret udgave hvert år, 1973-udgaven kr. 17.80.

Kraks Lomme-Vejviser Den hurtigste Vejviser for alle, der er kendt med de vigtigste færdselsårer i Storkøbenhavn. 10.000 prak­ tiske stedangivelser - eet opslag er nok. Postnumre for alle gader, veje og pladser. 1973-udgaven kr. 12.90.

Større Gårde og Skove Fortegnelse over ca. 3100 større gårde, godser og skovdistrikter med en ræk­ ke oplysninger om ejerfor­ hold, bestyrer, ejendoms­ værdi, areal, bygningsfred­ ning, adresse og telefon. Bogen udgives i samarbej­ de med Tolvmandsforenin- gerne. 1973-udgaven kr. 25.70.

Kraks Kort over 55 danske Byer

I alt 100 kort i fire farver med gade- og navneforteg- 1. 34 Byer i Jylland kr. 28,75. 2. 21 Byer på Øerne kr. 21,25.

Fås i alle boglader og hos KrakNytorv 171450 KbhK (01)120308

Made with FlippingBook flipbook maker