KøbenhavnsKommuneskole_1814-1914

G . B . C . G A D S F O R L A G .

I KRISTIAN DEN OTTENDES OG FREDERIK DEN SYVENDES TID 1840-1857 af D r . V I L L A D S C H R I S T E N S E N , Arkivar ved Københavns Raadstuenrkiv. Pris 8 Kroner.

Uddrag af Anmeldelser: ,,Det er en stor bog rådstuearkivar dr. Villads Christensen h a r sk re­ vet om Kobenhavn i årene 1840—57, men den er ingenlunde for stor. Disse 18 år i m idten af forrige årh undrede er nemlig en gennembrudstid for Danmarks hovedstad. Da sprængtes det panser, der snærede byen og hindrede dens vækst, og gammeldags tvang måtte vige for den ny tids frihedsroreiser; Kobenhavn kunde endelig afstiyge sit „provinsielle småstadspræg“ og begynde sin udvikling ben imod den moderne by og storstaden. — Der er en stot og ædruelig ro hos forfatteren, han b e ­ hersker sit mægtige kildestof, og han lader sig ikke rive hen af sit emne. Hans skildringer er grundige, gennem tænkte og oplysende“ . (Prof. H. Olrik i Nordisk Tidsskrift). „En lærdere og mere kyndig Fører gennem Periodens Historie end Arkivaren ved Raadhusarkivet Dr. Villads Christensen kunde vist ikke findes. Og hans rolige, upartiske, lidt brede men altid livlige Frem stil­ ling overbeviser den ukyndige Læser om Skildringens dybe historiske Sandhed, hvor tit han end ryster paa Hovedet og føler sig skuffet over, at de gode gamle Dage ikke var bedre.“ ( TilskuerenI. „Det er lykkedes h a m ( P 'o r f ) at give et særdeles anskueligt Billede af det 40-ernes og 50-ernes København, der end n u laa bag sine idylliske Volde som den gammeldags By med det lidt smaatskaarne, provinsielle Præg — med sine krogede Gader, sine Vægtervers, sine Tranlamper, sine spidse Brostene, og med sin faderlige Magistrat, der i Enevældens Aand omhyggeligt vaagede over Borgernes Liv og Færden. Saaledes laa Byen der vel e n dn u — næsten u berørt af alt det nye, der omkring Aarhundredets Midte fuldbyrdedes ude i Verden, men det rolige og u be­ rørte var alligevel kun paa Overfladen, i Virkeligheden stod Byen over­ for en Krise i sin Tilværelse. Thi Hovedstaden begyndte netop nu at blive en Storstad. — En udpræget Gæringsperiode og netop derfor et af de interessanteste Afsnit af Byens Liv er det altsaa Dr. Villads Chri­ stensen h a r haft til Opgave at skildre. Med kyndig Haand h a r han af Baadstuearkivets rige Samlinger udtaget alt stort som smaat, der kunde tjene til at kaste Lys over Hovedstadens Livsforhold i de paagældende Aar. Og udmæ rk et har han forstaaet at sammenknytte og ordne alt det her fremdragne Stof — suppleret med Avisudklip og Memoireskil-

dringer. — Med „København Bidrag til Fremstillingen af 1 Det anselige Værk er selvskr og Læseforeninger.

591768387

KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Made with