Alders- og Invaliderente i København 1940 efter elena

22

Rentens maanedlige Mindstebeløb i Henhold til Bestemmelsen om 10 pCt.-Grænser for „tidligere" Invaliderentenydere, jfr. Folkeforsikringslovens § 73, Stk. I.1)

Enligo Mænd samt Ægtepar, naar kun Manden opfylder Betin­ gelserne, og han før 1. Okt. 1933 har faaet til­ kendt Invaliderente , d. v. s. uden T illæ g | m ed Tillæ g for Sværinva« i for Sværinva« liditet, og som j liditet, og som heller ikke stadig oppe« efter Folkefor« ■ bærer Tillæg sikringsloven efter Folkefor« oppebærer det j sikringslovcns tilsvarende ■. § 40, Stk. 2, Tillæg efter jfr. § 73, Stk. 2. § 40, Stk. 2. | n. b. paa paa 540 K r. d. v. s. 800 K r.

Enlige Kvinder samt Ægtepar, naar kun Hustruen opfylder Betin­ gelserne, og hun før 1. Okt. 1933 har faaet til­ kendt Invaliderente

Ægtepar, naar begge opfylder Betingelserne, og begge fra et Tidspunkt før 1. Okt. 1933 har faaet tilkendt Invaliderente

c. paa 1200 K r. d. v. s. m ed Tillæ g

a. paa 540 K r. d. v. s.

a. paa 810 K r. d. v. s.

b. paa 1070 K r. d. v. s.

b. paa 800 K r. d. v. s.

uden Tillæ g for Sværinva« liditet, og som heller ikke efter Folkefor« sikringsloven oppebærer det tilsvarende Tillæg efter § 40, Stk. 2.

m ed Tillæ g for Sværinva« liditet til den ene Ægtefælle, og den paa« gældende efter Folkeforsik« ringsloven stadig oppe« bærer det til« svarende Til« læg efter § 40, Stk. 2, jfr. § 73, Stk. 2.

m ed T illæ g for Sværinva­ liditet, og som stadig oppe* bærer Tillæg efter Folkefor* sikringslovens § 40, Stk. 2, jfr. § 73, Stk. 2.

uden Tillæ g for Sværinva* liditet, og som heller ikke efter Folkeforsik« ringsloven oppe« bærer det til« svarende Tillæg efter § 40, Stk. 2.

til begge Ægte« fæller, og de paa« gældende efter Folkeforsik« ringsloven stadig oppe« bærer det til* svarende Tillæg efter § 40, Stk. 2. jfr. § 73, Stk. 2.

, 1'

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig | Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

'

Kr.

Kr.

Kr.

1. April 1940 —

36.75

27.25

30. Septbr. 1940

26.00

24.00

5.50

1. Oktober 1940 — 30. Septbr. 1941 1. Oktober 1941 — 30. Septbr. 1942 1. Oktober 1942— 30. Septbr. 1943

;

17.00

27.75

18.00

21.50

i

18.75

12.00

16.00

1

9.50

10.25

!

~

i

*) De Tal, som er anført med almindelige Typer, gælder kun for Aldersrentenydere, der er overgaaet fra Invaliderente.

A/S J.H.SCHULT2 K øbenhavn

25004

Made with