Kraks Vejviser 1952 gaderegister opdateret

Vejviserens 1. Bind indeholder: Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-llegister — III: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Tteal-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling II

Gade-Registerog Hus-Register fior K øbenhavn . A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. E jendomm e, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 40.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918 Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, St. Magleby, Søborg og Vedbæk.

Grænsen for Hus-Registrets Omraåde er vist paa Side 57.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skan.

A. Gade-Register for København maa benyttea i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I .:

Ejendomsskyld Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc,). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforraltningen (Rodekontorerne,'Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Qader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Lille Kongensgade under L., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N., Store Kongensgade under S. og Ved Stranden under V. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Fornavnes Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulrika Gade under U.

Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse ogTelefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findesiPerson-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grandværdien (G), er de ved den almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1950 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Skyldkredsenes Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Ved hver enkelt Gade er anført, hvorfra og hvortil den gaar samt Angivelsen KORT efterfulgt af en Bogstav- og Tal­ betegnelse, der henviser til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I, Kort over København og Omegn. Endvidere findes der ca. 300 Gadeskitser; paa hver af disse Skitser er foruden den paagældende Gade ogsaa aftegnet alle tilstødende Gader sardt noglo af disses Sidegader. At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen er navnlig i do lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. I Real-Registret findes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre. Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadskoudnktørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. v.

II —33

Afdeling I I . A . Gade-Register for København. Omfatter Københavns op: Frederiksberg kommaner samt Charlottenlund, Gentofte, Hellerup, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klamponborg, Rødovre, Springforbi og Seborg. For Bagsværd, Drager, Herlev, Ho'te, Lyngby, Nærum, Bnngsted, Skodsborg, St. Magleby og Vedbæk findes oplysninger om postadresse, kommune, kirkesogn, valgkreds samt politi- og retskreds i Afd. II B 2 Villabyerne.

Postdistrikt: forkortelserne af disse i anden kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegnu (se side 32 i dette bind). Hvor der ikke er plads til postdistriktet i kolonnen, er det anført umiddelbart efter gadenavnet i ferste kolonne, f. eks. Valby, Søborg, Gentofte. Kvarter eller kommune: De i denne rubrik anførte betegnelser er kvarternavne indenfor Københavns kommune, når rubrikken Socialkontor er udfyldt. Hvor denne rubrik ikke er udfyldt, er det kommunen,der er angivet. (Frdbg., Gentofte, Tårnby, Gladsaxe o. s. v.). Rodekontorer: De 18 rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Frederiksborgv. 5), 17 (Østerbrog. 42), 18 fLivjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegårds PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn.). Frdbg.ske ligningsdistrikter betegnes i samme rubrik ved F 1 — F 21. Nyboder er beliggende i Skt. Pauls sogn, men alle til søværnet hørende personer her som andetsteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til sognekirke. Valgkredsene i Kbhvn. er betegnet ved deres numre, 1—17; 2., 4., 11. og 17. kreds er hver delt i 2 afstemningsområder, 9. i 4 afstemningsområder, 14. i 3 afstemningsområder, betegnet ved N, S, 0 eller V (o: kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige del); 12. kreds er delt i 2 afstemningsområder, betegnet ved 0 og Gr (Grøndalsvænge); 15. kreds er delt i 2: Bi (Bispebjerg) og V; 16. kreds i 2: Br (Brønshøj) og Vn (Vanløse). De frederiksbergske kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig afdeling. Valgkredsene er samlet i 3 storkredse: Søndre storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. kreds), Østre storkreds (4., 6., 10., 11., 12., 15., 16. og 17. kreds) og Vestre storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. kreds). A 1, A 2, A 4, A 6 og A 7betegner hhv. Kbhvns amts 1. kreds (Gentofte), 2. kreds (Lyngby), 4. kreds (Køge), 6. kreds (Hellerup) og 7. kreds (Gladsaxe). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns amts nordre og Kbhvns amts søndre (med Amager) birk og har grænser fælles med de tilsvarende jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske politikredse (se artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske socialkontorer (se artiklen Offentlig forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn.). Bygningsinspektorater (under Stadsbygmesterens direktorat), kommune-lægedistrikter under Kbhvns forsørgelsesvæsen (ander Offentlig forsorg) og skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte gader og veje m. m. hører under Kbhvns overpostmesterembede og har indbyrdes lokal-porto.

£ 3o CL

(gra *3 2 ►J3

G a d e

Ga d e

i 1

a | o .ta CG M

i f f * M > M

Kvarter eller

Kvarter eller

kom­

kom­

Post­

Sogn

Post­

mune

mune

Rode*

kontor

Rode­

kontor

(kirke)

kontor

kontor

Social­

distrikt

Social­

distrikt

16Br 8 8

4 - 3 2 K Skt. Annæ V.

(

Advents

F Brenshej

Å bakkevej . .

4 Garnisons

7 3

21

2

•---

— _

7

Adel-

3 4 -5 8 - 60—102 - 106-108 -

)

Åbenrfi .

3

K Rosenborg 4 Trinitatis

3

2

— • — .

- .

gade 1

Hyltebjerg 16Vn 8 8

Vanlese

Frederiks Skt. Pauls

Abjergvej V anløse. . . .

21

2 Bethlehems

5

\

7

1 -1 3 V Udb.Klædebo

6

8

Frdbg.

F 6 Skt. Thomas F 30 F — - _

F 4 S k t Lukae F 2 0 F

. . . .

.

(1—16og2—12 F Frdbg.

1 5 -3 1 -

Adilsvej . • (17—19ogl4-16 - Admiralgade.............................. Adolph Steens Allé . . . Adriansvej................................... Adebøl Allé Kastrup . . . Aftenbakken Seborg . . . Agavevej H ellerup. . . . A g erb o ........................................ Agerlandevej............................. Agermosen Valby . . . . Agerskovvej Valby. . . . Agertoften G en tofte. . . Agorvang Kip.............................. Aggersborggade........................ Adolphsvej Gentofte . .

— .

— F 2

— F 3

38—65

Bethlehems Hellig Kore Bronone

7

K Øster V Frdbg. Gentofte

4 Holmene

2

2—46 N Udb.Klædebo

6 6 - - - -

8 2

3

Aboulevard . .

-

— - — - — * — 14

48—64 - 66—60 - 6 2 -7 8 - 8 0 -8 6 •

F 6 S k t Thomas F 30 F

Gentofte

A l

N

— - -

S Sundbyester 26 Simon Peters 9 S 4 4

12 0 -

Tlrnby Gentofte Gentofte

Tlrnby A 7 S D ysseglrds A 1 N

Tlrnby

Tlrnby A7 S Advents 16Vn 8 8

Åbvhei Allé Kastrup . . •

Messias

21

F Brenshej

A 6 N

-

— -

-

16Br - A 4 S 12 0 6

S Sandby Ovdr. 25 Hejde vangs 2 S 4 4

vej (rest ul.nr. og 1 . nr. Å dieet Islav Vanløse" . .

Islev

Rødovre

S Sundbyvest.

26 Hejdevangs 9 V 4 4

7 -

Hvidovre Redovre Gentofte

N Udb.Klædebo 14 Brorsons

Hvidovre A 4 S Redovre A 4 S Vangede A l N Lyngby A2 N

j 88—110 (112—144 •

— •

Ågade . . . . Ågernpvøj. . . Åo&fen Valby .

Anna

8

Hnsnm 23 Husum vold 16Br 8 8

Brh.

V igenlev 14 S 9

Vigerslev

Lyngby-Tbk.

20

6

2

Husum 23 Hnsnmvold 15 V 8 8

Brh.

0 Udb.Klædebo 18 Frihavne

7

6

Akandevej j jtøf*n“r-. ! Aakiære Allé Sobonr . . • Ålands- 1 1-17 og 2-14

— -

-

-

Brenshej Seborg

i ulige nr. Brh.

23 Advents 16Br 8 8

Brenshej

-

— • — •

- •

Gladsaxe

A 7 N

A ggenvoldvej. { 2 —14

Grendals Brenshej

-

.

Nathanaels 9N 4 4

\ 1 8 -2 2

S Sundbyester

6

- -

— -

Vanlese

Sundby Davids

Aggervej Vanlese . . . . A gn etevej................................... 2—18 Ahlmanns Allé Hellernp. • Ahlmannsgade' ........................ A h o rn sg a d e............................. Ahren kildes Allé . . . . Ajax A llé Valby . . . . 7 Akelejevej Kastrup. . . . Aktæons Allé Valby . . . A lb a n ien sg a d e....................... Albegevej Kastrup . . . . Alderdomsvej Kastrup . . • - gade ( 6 6 • 6 2

Vaplese 16Vn 8 8

21

gade

( 19-57 og 18-32

0 Udb.Klædebo 18 Van Vigerslev 21

Sundbyester 26 Simon Peters 9 S 4 4

7

10

Ålborggade . .

Hyltebjerg 16Vn 8 8

Ahlefeldts- i uL nr. og 20—30 K Nerrevold

2 s k t Andreas 3

.............

1 4

.

1 6

- .

— •

.

Alekiste- J 21.99 0g 14-98 .

Vanlese

Trinitatis

-

-

.

— -

Gentofte

vej

1 resten

Vanlese

Hellerup A 6 N

Vigerslev

Ålholm 14 N 9 Ålholm 14 N 9 — 16Vn . Ålholm 16Vn 9

N Udb.Klædebo 14 Brorsons N Udb.Klædebo 11 SktJohannes 11 S 6 1 S Snndbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 120 6 7

20 20 21 21

Ålholm Plads Valbv . . .

.................... Alnolmvej

I l - 19 oe 2-20 Vby Vigerslev < 33.66 0,„ »Agn •

Hvidovre Tlrnby Hvidovre

Vigerslev

Strandmarks A 4 S Kastrup A 7 S Strandmarks A 4 S Tlrnby A 7 S Kastrup A7 S

ÅlstruDve.i Valbv Ålykkes Passage

HeUig Kors Grendals Advents

N Udb. Klædebo F Brenshej

5

2

6

16Br 8 8

21

4

-

— •

Ålekkevej i 21 -^ 3 ^ Ug<> ^

S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4

Hvidovre Redovre

Strandmarks A 4 S

Tlrnby

Åmarkvej Valby. Åmosevej Islev .

Islev

Brh.

A 4 S

Tlrnby Udb.Klædebo

Valby Udb.Klædebo

Jesus Davids

9 7 - 7

Taksigelses Kingos

14 S 10

17 S 8 1

Aarestrupsvej Valby . . . Århus- 1 1—43 og 2—48 gade 179—113 og.50—112 - ø Årslevvej Islev Vantese . . ÅstruDC^rdavei Valby . . Århus Plads . .

17 13

20 18

0

6 2

Aldersrogade 1 3 7 ^ 5 3 ? o 7 20 Alexandervej Charlottl. . . Alham bravej.............................. A lléen K astrup.......................

N

-

— - Hans Egedes

A 6 N

Messias

Gentofte

ø Udb.Klædebo 18 Hank Egedes

2 Alexandravej.............................. NV Utterslev 15 Kapernaume 16 Bi 8 8

10

Islev

Rødovre Hvidovre Hnsnm

F 12 Frederiksbg. F 10 F Kastrup A 7 S Frederiksbg. F 2 ø F F 9

A 4 S

V Frdbg. Tlrnby

Hvidovre A 4 S Husum 16Br 8 8

Brh.

. .. . .

) 5 -2 9 F Frdbg.

21

AUégade . . . . J 2—28 - -

— F 10

— FlV •

V Udb. Vester 9

Maria

5

1 6

1 1 -1 7 N Udb.Klædebo 11 Skt. Stefans 11 N 8 7

Gladsaxe

Gladsaxe A7 N

...

.

Abelsvej Seborg. Abildgaardsgade Abildhej . . . Abrikos vej. . . i 1 __ia Absalons- ) Aeaciavej . . . AchiUeø A llé Va i i 41 gade |

AUersgade. .

. f g—18 -

— -

-

• •

Samuels

østervold 3

Esaias

3

0

6

2

Hvidovre Tlrnby Gentofte Gentofte

A llingvej Valby........................ Almeglrd Allé Kastrup . . Almevej Hellerup . . . . Almindingen Seborg . • . A lp e r o sev e j............................. Alrunevej Hellerup. . . • A ls g a d e .................................... Alsikemarken Seborg . . . A lsted v ø j................................... 1 101—133. . . . .

Hvidovre A 4 S Tlrnby A 7 •S

Brh.

Husum 23 Husum vold 16 V 8 8

F Utterslev 14 Grendals

12Gr 8 8 1 5 5

Messias

A 6 N

Elias

V Udb. Vester 9

— .

-

. .

Dysseglrds A 1 N

Apostel

14—32 - 34—48 -

— - Gethsemane

- -

S

Snndbyvest. 25 Hejdevangs 9 V 4 4

F 1

Solbjerg F30 F Strandmarks A 4 S

Gentofte

Dysseglrds Enghave

A 1 N 14 0 6

V Frdbg.

6

Hvidovre

V Udb. Vester

10

Ib y . . .

7 3 - • - -

Gladsaxe

2

K Skt. Annæ V. . 3 Garnisons

Gladsaxe A 7 N Husum 16Br 8 8 Christians 2 S 4 3

* •

1 fl 3 oa

— -

- - •

Brh.

Frederiks

Husum 23

Adel.

-

— - S k i Pauls

S Amagerbro

6

_

gade \ 95—111. . . .

Amager) Bouf® -) vard (

2—14

-

— 4 H. Tavsens

m

*

8

1113—117.

. .

- Eksercerpl.

8 0 -1 1 0 118-134

24

Snndby

.

“ Amagerbro 1 6

Christians

-

-

8

3

11 —

34

S © u -g

G a d e

Ga d e

So .2 CG

*3 ©

o -g

CO ^

kom­

Post­

Kvarter eller

Kvarter eller Tornby Gontolto kom­

mune

Rode­

Rode­

kreds

mune

Valg­

kontor

kontor

kontor

kontor

distrikt

1 Social­

Social­

Politikr

| Politikr

5 -3 1

S Amagerbro

TArnby A7 S Jægersborg A 1 N

Frelsers Nathanaels

ØN 4 3

6

Avnbol Allé Kastrup . . . Avnsø-oj Gentc*'to . . . Axel lleides Iulige side Axelhoj Vanlose . . . . Axoltorv............................ . Azaleavei) 1—19 og 2—24 Valby } 21—3 5 o g 2 0 -4 2 Gade ( lige side

Sundbyester -

4 -

- -

— - — - — 24 — 25 — * .-- -

Sundby

S Amagerbro 4 U. Tavsens 2 8 4 3

-

-

— 9 0 -

— -

-

Eksercerpl.

6

105—111 116— 107 100 -177 179—191 . 195-197

_ •

Rodovre A 4 S Domkirken 3 1 F 9 Frederiksbg. F2V F 2

Rodovre

-

Filips

V Vestervold

5

-

-

Frdbg.

— * *

-

-

— F 21

Amager .

Simon Peters

brogade 109-313

__

_

9 S _

2—28 30—32 34—60 62—fcS

Amagerbro

Christians 2 S _ 3

8

— -

- -

Nathanaels

4

-

.

Sundbyvest. 24 — -

Frodholm s 13 9

SV Kong. Engb. K Chrstbvnf

Bltdohavnsgade...................... BVdsniandsstræde . • • liVringvej Kastrup. . -

10

6

_

2 N 4 3

• -

Frelsers

Sundby

6

— 9 V -

- -

TArnby A 7 S ID idov ro Al S

Titrnby Hvidovre

- -

— • Ilejdovangs

B:\rsovoj Valby .

♦ .

176 29h

-

.

— 25

.

( 1 - 89 S Sundbyester 25 Sundkirkcn 9 0 4 4

3—41 og 2—8

— OS -

_ _

__ __ __ _ __

S Amagerbro

9 1 -1 0 7 . 1 109—IH _ 2 — 3* _

Christians 2 S 4 3

6

Amager- 43—47

— .

_

• -

Nathanaels

Simon Peters .

4 3

.

.

fælled-

14—44

.

.

Backersvej .

Eksercorpl.

0 0

24 Sundby

Filips

vej

49—65

_ ØS •

80— 92 .

og 50—52

-

— .

. Simon Peters - -

.

__

.

{ 9 8 -1 6 8

4

A inagerpade............................. Amager l.an-J 1— 141

K Chrstbvns

Christians 2 N 4 3 Kastnip A 7 8

S Sundbyester 24 Allebelgens ØN 4 4

B a d m sg a d e .............................. B ad stuostræ de........................ Bagerstrædo . . • 1 2 — 12 ^

6

T&rnby

3

4 11el lig Ands

1

3 6 7 • .

K Snarens

i

TVrnby

5

9 2 2

Elias

) 1 — 1 » V

( u i J’rags Koutov S Sundbyestor

— -

AUohelgens »N 4 3

6

0 0 -0 4 -

-

— 24

5

BlAgArds

6

4

( 1 -1 5 og 2 -1 4 N Udh.Klædebo

110 — lOi-

-

-

— 25 Snndk'rkcn 9 0 -

_

Baggosens-J |g —310"-16—32 _

11

116 — 2 lf> -

1

— -

— 9 S .

. •

-

.

gade

(:« — 37 og 34 — 3 c -

H ellig KorB - Slotskirken 3

|

222 _

-

— • Simon Petors - .

1

V Vestervold

&

Bag K V d h u set....................... Bag Sondermarken Valby . Bag Torvet Soboig. , . . Bakkedal Hellernp . . • . ' Bakkedraget beborg . . . BakkegVrds Allé | jjg.^ ,lr B ak kekam m en....................... Brh. B a k k u lo d u t............................. Brh. K ak k ovej................................... Bakkcvænget Gentofte . . V

2

1281-405og282-4H Kas

Tlrnby

bastrup A 7 S

F 9 Frederiksbg. F 20 F Gladsaxe A 7 N Helleriipliind A 1 N Soborg A 7 N F 16 Frederiksbg. FIV F

Frdbg. Gladf axo Gentofte Gladsaxe

K Sti and

7 ]

4 HelhgVnds

3

..................( - 2— 21

-

-

Frimands

— - -

.

Axn&m*f!aaG............................. Amanen " " ■ g ........................... Am&ne sskrams auc Y&iby A m a liev o j.................................. Amhia Allé Kaslrup . . . Amerikavej.................................. A m icisv ej................................... Ammenti rpsvoj iiouorup. . A m sterd a m v ej....................... Ancbersvej Kiplig..................... Andebakkcstl............................ Andersen Nexe V. Seborg . Il C Andersens Gado . . . P Andersens Vej . . . . Anders llenriksens Gade A ndestion................................... Andreas Hjems Gade. . . Andre&Rve.i Kastrup . Anemonevej Uentotte . . Angelpad e .................................. Anker »leepaards Gade . . Anlægsvej Soborg . . . . bergvej) resten • . Annekcgade . . • . • A nnetleiej Cliarlottl. Anneig\rdsvej Vanleso , Annexstræde Valby . . Ansgars Allé Valby . . 1 Antoinettevej Valby . . • A n to n ig a d e........................ • Antvorskovvej Valby . . Apollnvej Vanlose . . . • Amonnvoj vanloeo • . . Ane Katrines) vej f y op uge nr. Annasve, Helletup . . . Anne- J 1—13 og 2—14 Brk. -

K Skt. Annæ 0. K .-kt. Annæ 0.

3 Garnisons 3 Garnisons

3 3

8 8

2 2 6

.

.

Valby

F 9

21 ) Timotlieus 14 N 9 F 2 Skt Markus FIØ F Kastrup A 7 S F 10 Fredenksbg. FIV F Hollcnipluml A 1 N Skovshoved A (5 N F 9 Solbjorg F 20 F Seborg A 7 N 2 Skt. Andreas 3 1 F 13 GodthVbs F20 F Nathanaels 2 S 4 4 23 Uttcislev 15 V 8 8 10 Kvist 140 6 e Rodovre A 4 S 5 6

V Frdbg.

Husum Jfiltr 8 8

Husum Brensbej

21

Titrnby

15 V 8 8

23 Brensbej

V Udb. Vester V Frdbg.

F Ullerslev 23 Grendals 12Gi 8 8

N

Vangede A i

Oontofte

Gentofte Rodovre

1 1 -3 7 N Udh.Klædebo 13 Skt. Metans 1611' 8 T

.

.

Kingos

„ , ,

^

139—77 .

baldorsgade . . . \

— - Skt. Stefans 11 N .

s Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4

__

-

.

Gentofte

Kingos Kingos

(38—7G

F Fidbg.

11 N 8

N Udh.Klædebo 13

7

Balders Plads............................ Raldrianvej H ellerup. . . tla llu m g a d o..............................

Gladsaxe

DvssegArds A 1 N

Gentofte

K Nerre\old F Frdbg. S Amagerbro XV Brom-boj K Cbrsthvns

14 0 5

Krist

V Udb. Vester

10

6

Kastrnp A 7 S Å'ho’m I4N e

Balsamvej Kastrup

. . .

Tirnby Vigerslev

Bandbolmvoj Valby . . .

20

6

B an eb rn kcn.............................. NV Emdrnp 15 Emdrnp 15IP 8 1

3

Frelsers

2 N 4 3

Maria

liano rVrds-i 1-7 ogllovcdbgd V Vestervold

2

5

1

8

_

— • 5 .

— •

TVrnby

TVrnby A 7 S

liladfcn |2 ,4

1—7 F Frdbg.

F 7 Mariendals F3V F

Ordrup AC N

Baiiøvej Charlottl..................... Banevoblen Valby . . . . Hane!(diget Kastrup . . Bangert spade............................. Hangsbo Plads Vanløse • • Bangshovej Vanlese . . . Bardenilethsgade . . . . C T Barloeds Vej . . . . Barsehoj Hellerup . . . . Kartliolinsgade . . . . .

Gentofte Valby TAmby Vanlese Vanleso

— F 10

— - -

14 N 0 0

Jesus

10

Gentofte

Kastrup A 7 S

Gentofte A 1 N Enghave 14 0 6 6 Slotskirken 3 Gladsaxe A 7 N 1 5

V Udb. Vester V Vestervold

6 6

Hellig Kors

N lldb.Klædebo 11

7 8 8

10

Advents 16Vn 8 Advents lGVn 8 Sundby 2 S 4 3

21 21 24

2

Gladsaxe Gentofte Brensbej

Messias

S Ekset eorpl. F Frdbg.

A (1 N

23 OrendalB lGIlr 8

F 18 Lindevangs F2V F Helleni|ilund A 1 N

8 _

.

— -

Brønshøj

Gentofte

e Udb Klædebo 13 Taksigel ses 17 S 8 1

1 2

K Nerrevold 3 Hikt. Andreas 7

Gentofte Rodovre

Oidrup A (i N Rodovre A 4 S

Hasmesvej . . .

. . .

Brh.

23 Brenslioj IfiBr 8 8

Brensbej TArnby Hvidovre Gentofte Hvidovre Vigerslev —

TArnby A 7 S

Bastiansmindev. Kastrup. . lta 6 tion vcj................................... Baunebakkovoj V alby. . . BauncgVrds- t i —47og2—48 Con. S Baunovej V alby........................ Bavnagervej Valby. . . . Ba!nevangcn.............................. Brh. Beatovoj V alby......................... Berhgaardsøaile ....................... M Rerlis AMé Valby . . Berlin!cj Klampenborg . . Bed lord v ej....................... Beethovensvej . . . • . . Bcgoniavoj G entofte. . . Bekkasinvej Hellerup. . . BokkeregVrd Vængo Valby . B eld iin gevej............................. Brh. B elfa stv ej................................... Ilelgiensgade.............................. / ul. nr. t. Hv!dk;'(lov. lirb. vej 1 resten Hel. ...........'* \ resten _

Valby

9 N

Timotheus 14 N 9 e Timotheus 14 N 9 e

3

20 20 10

6

Vigerslev

Hvidovre A 4 S GentoMe A l Holleniplund - - Strandmarks- A 4 S V'gcrs'ov 14 S 9 Enghave 140 e _ . N

Valby

Jesus

14 N 0 6

K Kebmager

4 HelligVnds

7

3

2

Strandmarks A 4 S Advents lOVn 8

Hvidovre Van løse

8

21

20

8 0

Araldensvei . Arendalsirade

. . . - S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4

SV Odli.Vostor

10

.

. . . •

.

Østervold 3 Citadels

7

Valby

0

6

2

Arges Allé Valby . . . .

15 V 8 .

Hvidovre

Strandmarks A 4 S

23 Rronsbej

Brensbej

6

8

Arijdsgitrd Arknnagade

............................. Brh.

Husum 23 Husum vold 15 V 8

Timotheus 14 N 0 6

Valby

20

. .

V Udb Vpsier e Absalons

13

0 Udh.Klædebo 19 Kildes uids 17 N 7

6 6

1

Arkturus Allé Kastnip A nreniensvej............................. Amager Allé Kastrup. . • Arnestedet Vanlese . . •

TVrnby

TVrnby A 7 S

Hvidovre A 4 S Taarbæk A 2 N

Hvidovre I.ynghy-Tbk.

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4

TVrnby Vanlose

TVri by A 7 S Hylt ebjerg- IHVn 8 8 Hvidovre A 4 S Simeons 11 N 6 1 — • - Sundby 2S 4 3 IGIIr 8 8

. S Sniidliyvest. 25 Ilejdevangs 9V 4 4

SV Kong. Engh.

Fredbol ms 14 0 0 6

21

10

Arnes! ej

. . .

Brh Brenslioj

23 Brensbej

A l N A 6 N

Gentofte Messias

Gentofte Gentofte Vtgerslov Brensbej

Arnold N elscns Boulevard Vby Hv'dovre

N Udh.Klædebo 11

Vigen lev 14 S 0 6

å.. . . .1

) l

20

8

— 13

23 Brensbej IPBr 8

Faste Batteri

S Eksercerpl.

24

S Sundbyvest. 25 Ilejdovangs 9 V 4 4

i. • J fra nr i l

- -

— -

— -

4 3

S Sundbyoster

Sundby ØN 4 4

6

8 -

l 2 Gr 8

.''i lg. nr. t.AxellleirtesG.

-

Amagerbro 4 H. Tavsens

Anspar Grendals

Utterslev 23

derfra -

.

— -

-

_

Eksercerpl.

I dørir. t. Godthitbsv.

6

Arveprinsonsvoj....................... A s g lr d s v e j .............................. Asger Bygs Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Asmussens A llé ....................... Asm rsgade.................................. Aspobakkcn Kastrup . . . A s s e n s g a d e ............................. Askegade Asminderedgade Asvlgade ................................... A th en sv ej................................... Augustagado . . . . August Golls Vej Va'by . . August Wimmcrs i ul’ge nr. Aurehojvej Hellerup . . . Aurev&n i Mollerup. • • . Vej Valby | lige nr. Astersvej . Astridsvej Kastrup. . . . Astrup- 1 vej rost ul. nr. og 1 . nr.

__

F Frdbg. V Frdbg.

F 14 Solbjerg F2V F F 15 Frederiksbg. FIV F

Bella- 103- 127 boj- S 129-169

IGBr .

F Bronshej

21

.

* _

- - .

Advents

- -

V Udb Vester 9 Ahsa'nns

13

Brh Uttors'ev 23 Brensbej

5

vej

3 8 -9 0

6

.

-

TVrnby

TVrnby A 7 S

F Brenslioj

1 98—142 v 144- 184

Grondals A(hents

_

_

....................... Udb.Klædebo 19 Kildevælds 17 N 7 . . . . N Udb.Klædebo 14 Skt. Stefans 120 8 0

.

1

Skovshoved AG N bkovsboved Afi X Grendals IfiBr 8

7 Bolloviiekrøgoi) Kip. . . .

Gontofto Gentofte

V Frdbg.

F15 Frederiksbg. FIV F

Bellevuevej Kip.

.

. .

8 1 1

N Udh.Klædebo 13 Simeons

11 N 6 1

B e llis v e j ................................... liellmaii 8 g a d o ......................... Belimans P la d s....................... B elv ed ereg a d e........................ Bendstrupvoj Valby . . . B e n d z v e j................................... Bengtasvej Hellerup . . . B en tzo n sv ej............................ H ergensgade............................. Berggreenspade ....................... Rergthorasgade........................ Beringg5rdsvej Valby . . . Beringsvej.................................. Berlingsbakke Charlottl. Berners Vængo Valby. . Bernhard Bange Allé . . BernstorfQund AlléCharlttl.

F Brensbej

21

TVrnby

TVrnby A 7 S

0 Udb.Klædébo 19 Kildevælds 17 N 7 ø Udh.Klædebo 19 Kildevælds 17 N 7 Udb. Vester 9 Absalons 13 9

Udb Klædebo 18 Davids

7

0

10

2

8

....................... Brh.

Husum 23 nusumviild 16 V 8

6

TVmby Vanløse Brønshøj

TVrnby A 7 S Vanlose IGBr 8

Hvidovre Frdbg. Gentofte

Hvidovre A 4 S F 21 Flfntholm F2V F

1 -1 3 Brh.

F

21

8

-

23 Brensbej 4 Holmens

Messias

Afi N

8 2

K Øster

3

F Frdbg.

GodtbAbB F20 F

F 8

S Sundbyester 25 Simon Petors e s 4 4

fi 3 17 N 7

Østervold 3 Citadels

2

0

S Sundbyester 24

Filips

90 4 4

Sions

0 Udh.Klædebo 19

1

S

Va'by Valby

20 Johs. Dobers 14 S 0 6 20 Johs. Dohers 14 S 9 Hellerup A 6 N Hellernp A 6 N F9 Frederiksbg. F2V F Redovre A 4 S 6 - Vgcrs'ev - - -

Amagerbro 4 H. Tavsens 2 S 4 3

Strandmarks A 4 S F 18 GodtliAbs F 2 V F Ordrup A C N Hvidovro A 4 S F 19 GodtbAbs F2V r Jægersborg A N

Hvidovre

F

G entofte Gentofte Frdbg. Redovre

Oentofto Hvidøvro

F Frdbg.

6

0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 17 8 7

1 ulige nr.

Slotskirken 3

V Vestervold

1

1

2

TVrnby

TVrnby A 7 S

-

BernstorfTsgade { 2 og 12-22

Maria

-

-

-

1

3 0 -4 0

— - -

-

Udb. Vester 9

-

11 — 35

i ta

kom- i mune 1

1 ®

a ©* br

CD O *» O o

M

G a d e

3 1 ■n •“

tn S

> £

02 °

G a d e

©a.

Kvarter! eller

Post- :

kreds 1

Kvarter eller

Sogn

Valg­

kirke)

Post- I

mune

kom­

Rode­

distrikt '

kontor |

kontor

Social- I

distrikt 1

1Poiitikr. I

TArnby A 7 s Enghave 14 0 9

TArnby

Borgdal Kastrup . . . V A Borgens i nlige nr. Vej • ( lige nr. Borgerbo ....................... / 1— 15 og 2—20 121—29 49—87 og 78 -1 3 2 189-93 < 134—144 B o r g e r v æ n g e t........................ Boighaven Valby . . . . 1 -3 3 Borger- gade Borgmester God- skosens Plads Borgmester Jensens A llé Borgmester- * 1—3 og 2—6 vangen I resten . . . Borgskrivervej ....................... B orneovej................................... B ornholm sgade....................... _ . . t i —37 og 2 -3 8 Borrebyvej | resten b Borthigsgade . . . ’ 1 -3 5 og 2—24 103—143ogl02—158 Borgin. Chri­ stiansens G. 35—55 2—10 20 - 90 I ul'ge nr. | 1 ge nr. U -19og 2-22 fra 8 AMé Bornps P lads. . Boserupvej. . . Bostamose Klpbg. . . . . B otoftevej............................. Boveskovsvej Klpbg. . . . Boyesgade. . . . \\~ 1 4 Brabrandvej Islev Vanløse „ . J 1 -2 9 og 2 -2 0 Bragesgade } 3 i_36og22—28 Brammine-ogade * • Bramslykkevej Valby Brams Sidevej Charlottl Bramsvej Cbarlottl. . Branddammen . . . Branddamsvej Seborg. L I Brandes Allé . . Brandholms Allé Vanløse C J Brandts Vej Brannersvej Charlottl Bratskovvej Vanløse - Brattingsborgvej Kastrup Bredageivej Kastrup . Bredahlsvej Valby . . Brede pr. Lyngby . . BredegArds A llé Valby Bredegrund....................... Bredelandsvej . . . i 3 Bredgade . . Bredkær Valby . Bredskiflevej Kastrap . . Bredstensvej Vanlese . . Bregentveds Allé Gentofte Bregne- i 2 gllrds- nlige nr. og 4-24 vej 1 26 177 179 2 0 1 -259 Boraps Allé 168-170 176-19* 200—254 270-284 t 1 - 7 126-3(1

N

Helleruplund A l

1—95 Hel. 109—137 - 141—lfil (h l. 165 193 . 2 - 132 Hel.

G entofte

SV Udb. Vestei

6 -

10

— — __ — — — —

-

Gentofte

- -

-

-

Valby

— -

Christians 2 S 4 3

S Amagerbro

6

Jægersborg

7 3

Bernstorftsvej

K Skt. Annæ V 4 Garnisons

2

Helleruplund A 6

_

Messias

140-162

z

Frederiks

_ _

170—214 Chl.

-

_ _ Skt. Pauls

8 -

-

Ordrup

. 216 24«

_ _

.

Frederiks

Jægersborg A 1 N

Gentofte

Bernstorffsvænget Gentofte

0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 17 N 7

1

6

13 5

Bevtot'tgade . . A F Beyers Vej

V Udb. Vester 9 Enghave

Vgersiev 14 S 9 Fredholms 14 £ 9

Vigerslev

20 10

6 6 _

21 Grendals 16Br R 8

F Brønshøj

SV Kong. Engh

Bianco Lunos Al l é. . . .

V Frdbg F 10 Solbjerg FI V F

Hvidovre A 4 S

Bibliotekvej Valby

. . .

Hvidovre

z

Sjæl or

M 0

4

S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4

Biens Allé

. .

13 _

_

Fred holms

F 2 Skt. Markus F30 F 21 Vanlese 16Vn 8 21 Hyltebjerg lGVn 8 Hvidovre A 4 S

Bille Brahes Vej

V Frdbg.

F 21 Lindevangs F2V F F 2 f — -

F Frdbg.

8 8

Vanlese Vanlese Hvidovre

Billesborgvej Vanlese. . . Biikagervei Vanløse . . .

7

10

Udb.Klædebo 17 Skt. Jakobs

1

0

Birke A llé Valby Birkebakken Valb

-

_

Skt.Johannes 4 N .

y . . . . 8 1—30 NV Utterslev 15 Tagensbo 16B: 8 8 4 1 -9 3 . __ . Utterslev - . “ Vigerslev 20 Å’ho'm 14 N 9

7

66 - NV Utterslev 15 Tagensbo 15B: 8 8 Sundhyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 K Østervold 3 Skt. Pauls H 3 2 Brh. Brønshøj 23 Advents lOBr 8 8 — - Brønshøj ■ - 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 17 S 8 1 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 T Frdbg. F 16 Mariendals F3V F Utterslev 14 Grondals 12Gr 8 8 NV — . — - - - — - Ansgar * - - N — • — - - - NV — • — • - - _ — 15 — - - • — 23 — - . • N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 _ Skt. Stefans - _ _ Brh. Husum 23 Husumvold 16Br 8 8 Gentofte Skovshoved A 6 N Brh. Husum 23 Husumvold 15 V 8 8 Lyngby- Tbk. Lyngby A 2 N V Udb. Vester 10 Skt. Matth. 14 0 5 e Frdbg. F 12 Frederiksbg. FIØ F Rødovre Islov A4 S N Udb.Klædebo 13 Skt. Stefans 15Bi 8 7 — - Kingos * - - 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 Vigerslev 20 Ålholm 14 N 9 6 Gentofte Ordrup A 6 N Gentofte Ordrup A 6 N Brh Husum 23 Husumvold 15 V 8 8 Gladsaxe Gladsaxe A 7 N V Frdbg. F I Skt. Thomas F30 F Rødovre Rød -vre A 4 S NV Utterslev 13 Grundtvigs 15B' 8 1 Gentofte Ordrup A 1 N Vanløse 21 Vanløse 16Vn 8 8 TArnby TArnby A 7 S TArnby Kastrup A 7 S Valby 20 Jesus 14 S 9 6 Lyngby-Tbk. Lundtofte A 2 N Hvidovre Strandmarks A 4 S S Snndbyester 24 Filips 9 0 4 4 ø Emdrup 19 Lundehus 17 N 8 1 K Skt. Annæ 0 . 4 Garnisons 7 3 2 - - Frederiks - - — 4 Garnisons - Hvidovre Hvidoviø A4 S TArnby TArnby A7 S Rødovre Rødovre A 4 S Gentofte Gentofte A 1 N Chl. Gentofte Ordrup A 6 N . — Messias - - Ilel. — — . - N Utterslev 15 Kapernaums 12Gr 8 7 Gentofte Gentofte A 1 N S Sundbyvøst. 25 Hejdevangs 9 V 4 4 S Sundbyester 24 Allehelgons 9 N 4 4 K Øster 4 Holmens 8 2 8 TArnby TArnby A 7 S S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 S Sundby vest. 24 Sundby 2 S 4 4 s Sundby vest. 24 Sundby 2 S 4 4 - Ekxercerpl. - — - - - Sundbyvest. - Nathanaels - • - Eksercørpl - — - - s Sundbyvest. 25 Hejdevangs » V 4 4 V Udb. Vester 10 Skt. AIattb. 13 5 6 K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3 Redovre Islov A 4 S Gentofte ffelleruplund A 6 N F Frdbg. F 14 Lindevangs F 2 \ F NV Utterslev 16 Kapernaums 15Bi 8 8 Gentofte Gentofte A l N _ Vangedø - - Gentofte Gentofte A l N Gentofte Skovsboved AG N N Udb.Klædebo 2 Brorsons ■ 5 6 7 _ 14 — 12 0 • • Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 16Br 8 8 K Snarens 4 HeUigAnds 3 1 3 F Utterslev 14 Grondals I 20 r 8 8 V Udb. Vester 10 Skt. Matth. 14 0 6 6 Vby Hvidovre Strandmarks A 4 S — Hvidovre - Brh. Hnsum 21 Husum l 6 Br 8 8 Husum 21 Husumvold i 16Br 8 8 Gentofte Messias A 6 N S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 N Udb.Klædebo 13 Skt. Stefans 15B 8 — - Kingos -

Tagemibo Grundtvigs Utterslev

2 -3 2 6 6 -6 *

" “ “

-

— : — -

Birkedommervej

- -

7 0 -9 2 -

Birkegade . . .

N Udb.Klædebo i i Skt.Jobannes 4 S 6 1

DyssegArds A 1 N Strandmarks A 4 S Kastrup A 7 S 21 Vanlese 16Vn 8 Redovre A 4 S

Gentofte Hvidovre TArnby Vanlese Rødovre

Pirkehøj Hellerup . . . . Blrkendevej Valby . . . . Birkevang Kastrup. Birkholmvej V anløse. . . B'rkmosvvej Vanlese . . .

8

S Sundhyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 NV Utterslev 15 Tageusbo 15B 8 8 0 Udb.Klædebo 17 Taksigelses 17 S 8 1 1 NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi e

Birmavej . . . Bisiddervei . .

Biskop Krags Vænge . . .

_

_

_ .

. .

( 1 -3 9

__ —•

.

Bispebjerg) 4 3 _ 6 i Parkallé j |j.,e nr-

.

8 1

-

- -

-

Emdrup

NV Utterslev 13 Grundtvigs 15B* 8 1

Bispebjergvej Bispeengen . . Bispeparken . . B'spetorvot. . . Bispevej. . . . Pissensgade . . Bjarkesvej . . Bielkes Allé . . Bjorgmarksvej . Biergstedvej . . Bjenrvænget . . Bjernedevej . .

F 16 Mariendals F3V F

N Frdbg.

8

NV Utterslev 15 Grnndtvlgs 15B' 8

K Nørre

2 Domkirken 3 1 3

NV Utterslev 15 Ta .rensbo 15B‘ 8 8

1 4 0 5 6

Krist

V Udb. Vester 10

F Frdbg.

F 3 Skt. Lukas F2ø F

1 2 0 8 7

Anna

N Udb. Klædebo 14

Strandmarks A 4 S

Hvidovre

Bjergagervej Valby . . .

8

Brh.

Husum 23 Husumvold 16Br 8

Husum 16Br 8 8

Brh Husum 23

Helleruplund A 1 N

Bjergloften H ellenip. . .

Gentofte

NV Utterslev 13 Grundtvigs 15B1 8 1

Husum IBBr 8 8

Brh.

Husum 23

14 N 9 6 14 N 9 6

Jesus Jesus Islev

BjerregArds Sidevej Valby BjørregArdsvej V alby. . . Bjerringbrovej Islev . . . Bjeverskov Allé »(alby . . Bjælkevangen Klpbg. . . . Bjedstrnpvej Vanløse. . . B.iembik«vej Kastrup. . .

Valby Valby

10 10

-

Brh.

A4 S

Rødovre Hvidovre Rødovre TArnby Lyngby- Tbk.

Hvidovre A 4 S Lundtofte A 2 N Redovre A 4 S

A 7 S

TArnby

Bjørneklo vej . . Bjørnevej Valby

25 Hejdevangs 9 V 4 4 Redovre A 4 S 20 Johs. Døbers 14 S 9 6

S Sundby vest.

Redovre

Bjernsotisvoj Valby . . .

Valby

Bl&barvej. • .

F Utte rslev 14 Grendals 12Gr 8 8

„ „

( 1—33 1 2 -2 4

N Udb.Klædebo 2 11

5 6 7

BlAgArds

B li- a

glrdsg. (35—59og26—46 .

__

2 Beth lehems - -

-

N Udb.Klædebo 11 BlAgArds

5 6 7

BlAgArds Plads BlAmejsevej . . BIAmnnkevej . .

Ansgar 12Gr 8 8

NV Utterslev 14

NV Emdrup 15 Fmdrnp 15Bi 8 1

Kastrup A 7 S

BIAregn A lt1 Kastrup . . .

TArnby Valby

6

20 Timotheus 14N 9

Blankavej Valby.

N Udb.Klædebo 11 Skt Johannes 4 S 6 1

/ Blegdamshosp. lrest nlige nr.

— 4 N 7 -

— 17

0

Bleg-

-

__ __ __

4 S 6 - 4 N 7 -

2—42 N 44—78 0 80—132 -

dams- <

Fredens Nazareth Messias Messias

vej i

.

S Sundhyester 6 Nathanaels 9N 4 4

Blekingegade. .

A 6 N A 6 N

Blidahlund Charlottl.. . . B’ldahpark He'lemp . . .

G entofte G entofte Hvidovre Gentofte Gentotte Gladsaxe Redovre

Hvidovre A 4 S Jægersborg A 1 N Skovshoved A 6 N

B'iRkær Valln .

Bregneredgade . . Bregnevej Gentofte Breidablik Allé . . . Bremensgade. . . . Bremerholm . . . , Brenderupvej Kastrup Breslaugade . . . . BrigadegArden .

Blokhusvej Charlottl.. . . Blokshie'get Klampenborg Blommehaven Valby . : . Blomstermatken Seborg . . Bluevang Allé Islev . • . Brh.

Vigerslev 20 V gers’ev 14 S 9 6

Gladsaxo A 7 N

Islev

A 4 S

SV Valby

Sjæler TArnby

13 ' 9 6

20

Blushoivej. . .

A 7 S

Blykobbevej Kastrup . . .

TArnby

F Frdbg.

F 14 Solbjerg F2V F

Blvtsvej . . • Blytækkervej . . Blæsenhorgvej . Bobakken Vanløse B' doiibotTti Plads Bod iIsgade. . . Boeslnndevej . . Bogensegade ■ • Bogenæsvej . . Boirfinkevej • •

1—11 47—61 2—46 4 8 -

NV Utterslev 15 Kapernaums 1 o Hi 8

8

Brh.

Husi-m 23 Husumvold 15 V 8 8

Brigadevej

Hyltebjerg 16Vn 8 8

Vanløse

21

K Chrstbvns

2 N 4 3 13 5 6

6 Frelsers

V Udb Vester 9 Enghave

Bristol Allé Broagergade ............................. Brohergsgade............................. Brobøl vej Islev Vanløse . . Brodersens Allé Hellerup . Broderskabsvej........................ B ro fo g ed v ej............................. BroftArrisvøj / 1 —33og2—26 G entofte \ røsten BrogArdsvænget Gentofte Broholms A llé Charlottl. „ L , 1 1—35 . . . 2__20 B roksøvej................................... Brolæggerstræde . . . . Brombærvej ! ulige nr. lige nr. Brorsonsgade. Brostykkevej Brovænget. Brnnevang ............................. L E Bruuns Vej Charlottl. Brydes A l l é ........................ Brohnsgade j

Brh.

Husum 16Br 8

8 2

Ilnsum 23

10 7

0 Udb.Klædebo 18

Davids

Brh.

Husum 23 Husumvold IGBr 8 8

NV Utterslev 15

Ansgar I20r 8 8 Hyltebjerg 10Vn 8 8

VanlAse

Boeholder Allé Vanlese

21

NV

15Bi 8 8

Utterslev 15 Tagensbo Grundtvigs

Bogtrykkei vej j ^ j ^ 2' 36

F Frdbg.

F 8 Mariendals F3V F Strandmarks A 4 S

Boeøvei . .

Hvidovre

H C Boisens Vej Valby ■ .

1

0

Fmdrnp 19 Lundehns 17 N 8

Bolindsvej. . .

TArnby A 7 S

TArnby

Bolbrovei Kastrup . . . .

4 Holmens

3

K Øster

8 2

Boldhusgade . ■ Boltonvej . . . Bom hoffi Have . Bom husve i . . .

4

S Snndbyvøst. 25 Højdevangs. 9 V 4

Hvidovre A4 S Skt. Markus FIØ F

Hvidovre

F 2

V Frdbg.

Emdrup 19 Lundehus 17 N 7 1 Gentofte Vangede A 1 N 8

0

NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Bi 8

Bomsluttervei. .

Hvidovre A 4 S Gladsaxo A 7 N Fredholms 13 9

Hvidovre Gladsaxo

N Bonavents A llé Valby. .

6

SV Kong. Engh.

10

Bonrbjersrsvej i

14 0 -

-

llee nr. .

TArnby A 7 I S

TArnby

Borgbygkrd Allé Kastrup .

t

11 — 36

1 • O

a bo ^ co .5

a S S ? *

G a d e

■ § i « . s

G a d e

CG

Kvarter eller

Post­

mune

Valg­

Kvarter eller

Valg­

kom­

Rode­

kreds

Post­

kreds

mune

kom­

kontor i

Social­

kontor

distrikt

Politikr.

distrikt

Politikr]

I Social- |

I kontor |

B ry g g ero n sv ej........................ Brh. B ryggergade............................. Bryggerivo.i Valby . . . B ryggorvangcn........................ Bryghusgado.............................. B ry n h ild eg a d e....................... Bryrupvej Kastrup . . B ry sse lg a d e ............................. Brodhej Gentofte . . . . Bradrene Rceborgs Vej' . . Bradrevej Soborg . . . . Brandager Valby . . . . Brandbyskol Val by. . . . Branderslev Allé Kastrup . Brandkærvej Valby . . . Brandsteds A llé........................ Brendumvoj Vanlase . . Bronlunds Allé Hellerup. . Brenshejgirdvej . . . . Brønshøj bolms Allé. . . . Brh. Brenshej Kirkovej . . . . Brønshøj vej ( 1—47 og 2—C4 Brh. . . Brh. Brh.

Husum 23

Husum 15 V 8 8

Christian Paulsens Voj . . Christian Richardts Vej . . C h ristian sb org....................... Christiansborggade . . . Christiansborg Ridebane. . Christiansborg Slotsplads . Christiansdal Vanlaso. . . Christianshavns Kanal . . ( bristianshavns Torv . . . Christianshs. 11-43 og lige nr. C hristiansholra....................... Christiansholm Klpbg. . . Chr.holms Parallelvoj Klpbg. Chr.holms Parkvej Klpbg. Chr.holms Tværv. Klpbg. Christiansholmsvoj Klpbg. Christianshvilovej Charlottl. Christiansmindevej. . . . Cbristiansrovej Klpbg. . . Christiansvoj j 1—35og 2—40 Voldgade (49—61 Christian Winthers Vej . . Christmas Møllers i ulige nr. Christoifers Allé Soborg. . Christoph. Boecks A llé Sab. Citygade........................................ C itypassagen............................ Plads ( ligo nr. ( 1 —l lo g 2—12 Christians", i Charlottl. ( resten H A Clausens Vej Gentofte Clausholmvej Vanløse . . Claus Pctorsons Allé Valby . Clcmatisvej . ' ....................... Colbjernsensgado . . . . C o llin sg a d e .............................. Corncliusmiudov. Kastrup . Cottagovej Hellerup . . . CrillesTanneseasAUéKastrup Cumberlandsgade . . . . Cort Adelers Gado . . . Cypros Allé Kastrup . . . Cæciliavoj Valby . . . . D id r r v c j Soborg . . . . Dagebel Allé Kastrup. . . Daglykkevej Valby . . . yp J . • '( ligo nr. lottl. ( lige side I 1—49 ) 5 1 -0 7 . Classensgade. . . t 2 -7 2

F 20 Flintholm F2V F S kt Lukas F 30 F F l

F Frdbg. V Frdbg. K Strand V Vestorvold K Strand K Strand

G Udb.Klædebo 17 Taksigelses 17S 8 1

Valby

20 Johs. Doburs 14 S 9

4 Slotskirkens

3 5 3 3 3 -

8 2

6

Slotskirkens 3

0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 17 S 7

1

1

2

K Vestor

8 2

2 Slotskirkens

3

3

4 Slutsklrkous 4 Slotskirkens

1

Kingos

17 S 8 1

N Udb.Klædebo 13

8

T;\rnbv

Tirnby A 7 S Sundby 9 N 4 4

Rodovre A 4 S

Rodovre

S Sundbyostor

8 2

4 Slotskirkons

0

K Strand

— 3 -

Gentofte

Jægersborg A 1 N F 14 Lindevangs F2V F

Vester

2 6

2 N 4 3

Frelsers

F Frdbir.

K Chrsthvns K Chrsthvns K Chrsthvns

Gentofte Hvidovre Hvidovro Tim by Vanlose Gentofte Brenshej Brønshøj Brenshej Brenshoj Valby

Dyssegirds A l Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Tirnby A 7 S N

e Christians 2 N 4

8

Christians 2 N 4 3

6

__

.

- -

Frelsers Frelsers

2 N 4 3

6

K Chrsthvns

Skovshovod AG N Skovshoved AG N Skovshovod AG N Skovshoved AG N Skovshoved AG N Ordrup AG N Taarbæk A 2 N Ordrup AG N Sions 17 S 7

Jesus

14 N 9 F 1 V F

Gentofte Gentofte Gentofte Gontofte Gentofte Gentofte

20

6

F 15 Frdbg.

V Frdbg.

Ilyltcbjerg 10Vn 8 8 Dyssegirds A 1 N

21

10 lir 8 8 15 V 8 8 15 V 8 8 IGBr 8 8

23 Brenshej 23 Brenshej 23 Brenshej 23 Brenshej

Udb.Klædebo 19 Lyngby-Tbk.

1

0

— •

• •

-

Advents

Budd.

< rosten

Gentofte

-

__

-

Messias

Gladsaxe A 7 N — - Christians A 2 N Gladsaxe A 7 — -

Hoved g. I*

°R % HUS Seb Gladsaxe

, (321 Bagsværd . .

.

Nathanaels 9 N 4 4

Christian Svendsons Gade S Sundbyester 6

Ly. Lyngby-Tbk.

F 1 Solbjerg F 30 F

Bud- j

H—«s

V Frdbg.

d in g e T .i^ -H J o g O é -lS ø

9N 4 3

Gladsaxe

S Amagerbro G I'relsors

— .

Christians 2 S - Gladsaxe A7 N Gladsaxe A 7 N

(119—387ogl78—634 Sob.

8

B u en .............................................. Bulbjergvej Vanlase . . B ulgariensgado....................... Burmeistersgade . . . . Buskagcr Vanloso . . . . B u strupgade............................. B yagorvej................................... Bygaden Seborg....................... Bygholmvoj Vanlase . . . Byglandsgado............................. Bygmarken Soborg . . . . Ilygm ostervei. • ....................... By højen Vanloso . . . . Byk ldovej Valby . . . . Bykrogon Soborg . . . Byledet Gontofto . . . .

F 19 Flintholm F2V F

Gladsaxe Gladsaxe

F Frdbg.

Vantese

Vanloso lOVn 8 8

21

7 7

S Sundhyestor 24 Alluholgens 9 N 4 4 B u n tm a g o rv ej........................ NV Utterslov 15 Tagensbo 15Bi 8 8

3 3

2 2

K Kebmager 4 H elliginds K Kebmager 4 H olliginds

G Frelsers

2 N 4 3 Clarasvej Char- i ulige side

Ordrup AO N Skovshoved - .

K Chrsthvns

Gentofte * __

Vanloso

Hyltobjorg lOVn 8 8

21

13 5

V Udb. Vestor 9 Enghave

7

Udb.Klædebo 17 Frihavns

6

6

2

0

__

— - .

S Sundbyvost. 25 Hejdevangs 0 V 4 4

18

.

.

Gladsaxe Vanlose

Gladsaxe A 7 N Vanlose lOVn 8 8 Sundby 2 S 4 4 Gladsaxe A 7 N

Citadels

• -

Østervold 3

21

S Eksercørpl. 24

Gentofte A 1 N Advents lGVn 8 8 Hvidovre A 4 S

Gentofte Vanlose Hvidovro

Gladsaxe

21

NV Utterslev 15 Tagensbo 15Bi 8 8

Ilyltcbjerg lGVn 8 8

Vanløse Valby Gladsaxe G entofte

21 20

S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9 V 4 4

Jesus

14 N 9

Maria Esaias

5 3

1

6

2

V Vestervold

6 2

Gladsaxe A 7 N Vangede A 1 N

Østervold 3

6

0

Tirnby A 7 S

Tirnby

1 —5C . . 1 - l S . . 27 . .

(

F 10 Solbjørg F1V F — F 3 0 -

V Frdbg.

4 Holmens

8 2 AG N

3

K Øster

- - -

— F 1

Messias

Gentofte Tirnby

— F 7 Skt. Thomas

. 1

Kastrup A 7 S

— F 11 Skt. Markus F 10

S Sundbyester 24 Allebelgens 9 N 4 4

— -

|

14—20 - 1 ! 8 — 6 UB _

— F 2

-

Filips

9 0 4 4

S Sundbyester 25

— - Skt. Thomas F 30 -

_

__

«, Simon Peters .

1

Bymoeevej Valby . . . . B y p o r to n .................................. Brh. B ystæ vnet................................... Brh. B y t in g e t ................................... Brh. Bytoften V a lb y ....................... Byvangen .................................. Brh. Bækkebo Seborg.......................

Timothous 14 N 0 6 Husum IGBr 8 8

Valby Husum

Kastrup A 7 S Timotheus 14 N 9 Gladsaxe A 7 N Tirnby A 7 S Hvidovre A 4 S

20 21

Tim by Valby

0

20

Husum 23 Husuinvold 15 V 8 8

Bronshej Hvidovre Brønshøj G entofte Brønshøj Vigorslov Gladsaxe Tirnby Gentofte Tim by Gentofte —

15 V 8 8

23 Brenshej

Gladsaxe Tirnby Hvidovre

Hvidovre A 4 S

15 V 8 8

23 Brenshej

Dyssegirds A 1 N

Samuels Kingos

11 N 8 - .

f 1— 6 og 2— 10

N Udb.Klædebo 11

7

__ __

lOBr 8 8

23 Advents

j

og 2-30 Brh.

Dagmars- 1

12—38 9—39

_

Bwkkeøkovvuj j rOStou . . Bærbavcn Valby....................... Bæverstien Seborg . . . . Bedkerbakken Klpbg. . . . Bedkervej................................... Bøgobjergvoj Kastrup . . Bageboj Hellerup . . . . Bagevang Kastrup . . . . Begevej Hellerup . . . . BeHogird Allé . . Bellundvej Kastrup . . . Berglumvoj I 1—9 og 2—14 B a T sen ........................................ B a rsg a d e.................................... Børskovv e j ............................. C allisensvej Hellerup . . Camilla Nielsens V ej. . . Capellas Allé Kastrup . . Caprivej......................................... Vanlase | resten gade (31—33

-

.

-

Bronshøj

Skt. Stofans

gade

|

— • -

— 13

Vigerslev 14 S 0 6 Gladsaxe A 7, N Taarbæk A 2 N

1 4 1 -4 5 og 40

20

Ilelleruplund A l N

Dagvej Hellerup....................... D agegade................................... Dahléusstrædo Gentofte D ah leru p sgad e....................... D a lb y v e j................................... Brh. Dalen S e b o r g ........................ D a lf a r e t ...................................

Gcntofto

Lyngby-Tbk.

S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4

Gentofte A l N Domkirkens 3

NV Utterslev 15 Kapernaums 15B1 8 8

Gentofte

Tirnby A 7 S Dyssegirds A 1 N Kastrup A 7 S

1 6

2

V Vestorvold

Husum IGBr 8 8 Seborg A 7 N

Husum 23

Gladsaxe

Messias

A 0 N

S Sundbyvest. 24 Hejdevangs 9 V 4 4

Nathanaels 9 N 4 4

Benmens- i 1—25 og 6—10 S Sundbyester 6

1-29 F Frdbg.

i

F 21 Lindevangs F2V F

_

.

— - Alloholgens • -

— F 20 — F 19

— —

1 39-63 I 66-137

-

. . NV Emdrup 15 Emdrup 15Bi 8 1

.

-

— F 19 God thibs — F 14 Lindevangs

T im by Vanløse

Tirnby A 7 S

-

16Vn 8 8

Advents Vanlase

21

— •

- - 8 2 8 2

.

__ _

- -

72-138 _

F 18

4 Slotskirkens 4 Slotskirkens

Godthibs

K Strand K Strand

3 3

l 140-180

F

N Dalhoffs V e j.......................

Frdbg.

F 19 Godthibs F2V F

Emdrup 19 Lundehus 17 N 8 1

D a lm o se v e j............................. NV Emdrup 15 Emdrup 15Bi 8 8 Dalsgirdsvej Klpbg.. . . Gentofte Skovsboved AG N

0

Gentofte

Hellerup AO N F 21 Flintholm F2V F Tim by A 7 S F 12 Frederiksbg. F 10 F F 12 Frederiksbg. F lø F Saborg A 7 N F 20 Lindevangs F2V F 20 Johs. Dobers 14 S 9 Islev A 4 S F i l Skt. Markus F lø F — - - 20 Johs. Delers 14 S 9 Hellerup A 6 N Timotheus 14 S 9 Tirnby A 7 S Strandmarks. A 4 S F 1 Solhjerg F 30 F 10 20 Krist 14 0 5 Ordrup AG N Messias • - 10 7 20 Timotheus 14 S 9 Gladsaxe A 7 N Sions 10 7

9N 4 8

P a lsla n d sg a d e....................... DaRtraget Saborg. . . . Dalsvinget Hellerup . . . Daltoftevej Saborg . . . Dalumvej Valby........................ Dalvangén................................... Brh.

Frelsers

S Amagerbro

6

Dyssegirds A l N Ilelloruplund A l N

F Frdbg.

Gentofte Gentofte Gladsaxe Hvidovre Brenshej Gentofte Gentofte Redovre Redovre Vanløse Redovre Redovre Vigerslev Hvidovre Vanlase G entofte

Tirnby

A 7 N

S Sundbyester 25 Sundkirken 9 0 4 4

Saborg

Carit Etlars Vej

. . . .

V Frdbg.

Hvidovre A 4 S

Carl Baggers J1-21 Og 2-22

Gentofte

16 V 8 8

23 Brenshej

AlléC harlottl.(

resten

Dalvej Gentofte

. . . .

Jægersborg A l N Skovshoved AG N Redovre A 4 S Redovre A 4 S Sjælor

Carl Bernhards Vej . . . Carl Blocbs Allé Seborg. . Carl Danfeldts Allé Islev Brh. Carl Feilbergs V ej. . . . Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . . Carl Hairers Allé Seb'org Carl Nielsens A llé . . . . F „ . J ulige nr. Carl Plougs Vej ( ]j|e nr. C a rlsgad e................................... Carl Torps Vej Valby. . . Carolinevej Hellerup . . . Carstensgade.............................. Castbergsvej Valby . Castor Allé Kastrup . . . Catharina Booths Vej Valby C e r e s v e j ................................... Ceylonv a j ................................... . „ .

13 9 «

D a m a g erv éj............................. Damgirdsvej Klpbg. . . . Damhus Boulevard Valby Damhusdalen Valby. . . . Damhusdæmningen VanL . Darahustorvet Valby . . . Damparken Valby . . . . Damsbo Vængo Valby. . . Damsholtevej Valby . . . Damstien Vanlase . . . . Damtofte Charlottl. . . . Danas P la d s ............................. Danasvej. . (27-41og 20-42 Danhaven Valby........................ D anm arksgade........................ Dannebrogs Allé K lpbg.. . _

V Frdbg.

SV Kong.Engh.

10

Gladsaxe Rødovre Frdbg.

Valby

2-21 Hvltebjerg lOVn 8 8 Redovre A 4 S Redovre A 4 s Vigerslev 14 S 9 Hvidovre A 4 S Hyltebjerg 16Vn 8 Skovshoved AG N FØ Skt. Markus F 10 F F 6 Skt. Markus F lø F 20 6 21 8

6 2 e

0 Udb.Klædebo 18 Skt. Jakobs

Valby

Gladsaxe

0 Udb.Klædebo 19

1

V Frdbg.

— FØ

V Frdbg.

S Sundbyaster 24 Allehelgens 9N 4 4

Valby

i 1-7 og 2-0 V Frdbg.

6

-

_

Gentofte

F i l

Vigerslev

V Udb. Vester

20 Vigerslev 14 S 9 FØ Skt. Markus F10 F Lundtofte A2 N

6 6

0

Valby Tim by Hvidovre

V Frdbg.

Lyngby-Tbk.

( 1—37 V Udb. Vester 9 Apostel

5 5

1

__

.

.

V Frdbg.

n

.

.

) 3 9 -5 7 -

Getnsem&ne .

s Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4

Dannebrogsgade. . < 2 __38 _

4

.

Apostel

13 .

Charlotte Mnncks Vej . . . NV Utterslov 13 Grundtvigs 15Bi 8 1

-

_ .

.

Gethsemane

( 40— 00

1

Gentofte Gentofte Valby Tim by

Charlottl.Stationspl.Charlth Charlottenlundvej Hellerup ChristenBerg« Allé Valbv . Christen Koids Allé Kastrup Christian d. 2dens Allé . . Christian d. 2den s Plads . Christian d. 9. Gade . . . Christianehej Soborg .

Ordrup AG N

Enghave 14 0 5 Strandmarks A 4 S Vigerslev 14 S 9

Dannevirkegade....................... Dansborg A llé Valby . . Danshajvej Valby . . . . D a n stru p v éj............................ Dansvej V a lb y ....................... Dantes Plads..............................

V Udb. Vester 10

0

AG N

Messias

Hvidovre Vigerslev

Timotheus 14 N 9 Tirnby A 7 S

20

6

20

6

Emdrup 19 Lundehus 17 N 8 1

0

4 4

S Sundbyvest. 24 Hojdevangs »V 4 S Sundbyvest. 24 Hejdevangs 9 V 4 K Kebmager 4 tlellig&nds 7 2

Strandmarks A 4 S

Hvidovre

6 8

3

V Vestervold

2 Slotskirkens 23 Brenshej

1

3 Degnemose AU é....................... Brh.

16Iir 8

Brenshej

Gladsaxe

Seborg A7 N

Made with FlippingBook HTML5