Relekta - Nio Lube Sitrus (Aerosol) - Vaskemiddel

NIO LUBE SITRUS (AEROSOL) - Versjon 10

Side 12 av 12

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjen- nomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens an- merkninger Liste over relevante H-set- ninger (i avsnitt 2 og 3).

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H226 Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Aerosol 1; H222; Aerosol 1; H229; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317;

Aquatic Acute 1; H400; Aquatic Chronic 1; H410; Sikkerhetsdatablad fra leverandøren. Dato ikke oppgitt.

Viktige litteraturreferanser og datakilder Brukte forkortelser og akro- nymer

EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code)

PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

ErC50: ErC50 betyr EC50 angitt som reduksjon i vekstrate (ErC50 = EC50(vekstrate)) EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt VOC: Flyktige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds) ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 1-16

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av infor- masjonen Versjon Utarbeidet av

Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. 10 Kiwa Teknologisk Institutt v/Irene S. Sortland.

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 15.03.2018

Made with FlippingBook Online newsletter