292563507

Bilag 22. Forskellige Udgifter. Arbejdsanvisniiigskontoret

Vedtægtsmæssigt lønnede:

Forretningsføreren. 4. vedtasgtsm. Lønningsklasse.

Om Stillingens Oprettelse og Nor­ mering se Indrm. Skr. af 10/2 1902.

1 Assistent af 1. Klasse.

Om Stillingens Oprettelse se Indrm.

7. vedtægtsm. Lønningsklasse.

Skr. af 10/2 1902.

2 Assistenter af 2. Klasse. 1,200 Kr.—2,000 Kr. aarlig. 3 Skrivere. 800 Kr.—1,400 Kr. aarlig. Den ene Skriver har Bolig, Lys og Brændsel Afkortning.

Budgetmæssigt

2 Opsynsmænd. 4. bu dgetm . L ø n n in g sk la sse.

Tidligere 1 Opsynsmand, hvis Stil­ ling ved Lønref. 1905 oprykkedes fra 5. til 4. budgetm. Lkl. Om deii anden Stilling verserer der­ for Tiden (Jan. 1908) Revisions­ antegnelse.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker