591166042 efter elena

3 °

§ 56-

Administrationen skal indrette en Kasse-Kontrol og mindst een Gang hvert Fjerdingaar foretage Kasseeftersyn. 8 57- Administrationen aflægger Aarsregnskabet, hvorefter det sendes til Revisorerne, der have kritisk at gennemgaa det og forsyne det med deres Paategning. Efter at Regnskabet er decideret og kvitteret afDecisor, fremlægges det for den først sammentrædende ordinære Re- præsentantforsamling. S 58. Administrationen holder en Protokol for Repræsentant­ skabet, i hvilken paa den ene halve Side indføres de For­ slag og Sager, der forelægges Forsamlingen, paa den anden halve Side Repræsentantskabets Beslutninger. Ved Slutningen af hvert Møde oplæses Protokollen for Forsamlingen og under­ skrives derefter af de tilstedeværende Repræsentanter. S 59- Ligesom Administrationen er berettiget til paa Repræsen­ tantforsamlingerne at fremsætte ethvert Forslag, den finder sigtende til at fremme Selskabets Tarv, saaledes er den ogsaa, forpligtet til at forelægge ethvert i betimelig Tid og paa be­ hørig Maade indgivet Forslag (S 39).

Femte Kapitel Om Selskabets Funktionærer. 8 60.

Administrationen antager og afskediger Selskabets Funk­ tionærer og dets Beregner samt fastsætter i Overensstemmelse med Budgettet deres Lønninger og øvrige Vilkaar. § 61. Kassereren skal til/ Sikkerhed for de ham betroede-

Made with