591166042 efter elena

3 i

Midler stille Selskabet Kaution. Dennes Størrelse fastsættes, af Administrationen. S 02. Selskabets Funktionærer skulle være Medlemmer af Selskabet. Sjette Kapitel. Om Selskabets Opløsning. § 63. Skulde Selskabet mod Forventning blive ophævet, skal den Del af dets Formue, der bliver tilbage, efter at alle dets Forpligtelser ere afviklede, søges henlagt til Bestyrelse af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse, eller hvem denne dertil maatte beskikke, og skal da denne være berettiget til at ud­ dele Renterne af Kapitalen til trængende i København, dog saaledes, at de, der have været Medlemmer af Selskabet vedi dets Ophør, eller deres Afkom i første Led altid bør have Fortrinsret. Med Hensyn hertil skal Administrationen inden Udgangen af hvert Aar til Overpræsidenten i Kjøbenhavn indsende et Eksemplar af det reviderede og deciderede Regnskab for det foregaaende Aar, ledsaget af en skematisk Oversigt over Sel­ skabets Virksomhed i det sidst afsluttede Regnskabsaar. 8 64. Disse Love, der udgøre de ved Repræsentantforsamlin­ gerne den 23. November og 8. December 1898 vedtagne og under 6. April 1899 allerhøjest stadfæstede Love med de ved Repræsentantforsamlingerne den 27. November og 2. De­ cember 1903 vedtagne Ændringer, komme, naar de have erholdt Indenrigsministeriets Stadfæstelse, til Anvendelse fra 1. Januar 1904 at regne.

Made with