גושפרתה - גיליון 854

מרגישה שאת מתאימה ואוהבת לֹעבודִ עם ילֹדִים הזקֱוקֱים לֹך? אבלֹ קֱשה לֹך לֹהתחייב לֹלֹימודִים שלֹ שנים במחיר עשרות אלֹפי שקֱלֹים הקֱורס החדִש והמיוחדִ שלֹ ”נווה שרה” יגשים לֹך חלֹום! ”פיתוח כשורי לֹמידִה מורחב”

הזדִמנות מיוחדִת לֹזכות בעושר לֹימודִי וחינוכי בזמן קֱצר!

הקֱורס מקֱנה כלֹים וידִע רב לֹעבודִה במקֱצועות הבאים: מתן שיעורים | ממלֹאת מקֱום בבתי ספר | סייעת לֹמורות לֹהוראה מתקֱנת | מדִריכה לֹפיתוח כישורי לֹמידִה מפעילֹת חוגי לֹמידִה ומוכנות לֹכיתה א’ | פרטיים ברמה משודִרגת המקֱפלֹת בתוכה שיטות הוראה מתקֱנת סייעת לֹגננת ועודִ... | חונכת ומלֹווה לֹילֹדִים בעלֹי מוגבלֹיות

נושאי הקֱורס:

שיטת עבודִה וטיפולֹ )דִיסלֹקֱטים, דִיסגרפים, דִסקֱלֹקֱולֹים, + סקֱירה נירחבת עלֹ לֹיקֱויי וקֱשיי לֹמידִה בעיות קֱשב וריכוז, בעיות התנהגות, קֱשיים רגשיים, בעיות שלֹיפה ועודִ( מצבי לֹחץ ושחיקֱה-כלֹים ופתרונות טיפולֹ בקֱונפלֹיקֱטים והתנגדִויות ופיתוח במיומנויות לֹטיפולֹ בבעיות חברתיים וטיפולֹ בבעיות רגשיות אצלֹ ילֹדִים בשפת הקֱאוצינג’ שיחות איורור ”חויות מתקֱנות” חניכה ולֹיווי שלֹ ילֹדִים בעלֹי מוגבלֹויות פיתוח הרגישות והנחישות וההקֱבלֹה ביניהם יחסי עוזר נעזר וכיצדִ נכשיר את עצמנו לֹתפקֱידִ זה? מרחקֱ מקֱצועי, ”נשמת המטפלֹ” ומה שביניהם פרקֱים נבחרים בחינוך והורות כגון: ”המודִלֹינג”, העוגן, מנגנוני הרגעה, מפגש ראשון ואחרון הבוגר האחראי שבתוכי, ”מחוזות ילֹדִותינו” ועודִ... בנוסף יועבר גם הנושא שלֹ כתיבת קֱורות חיים והפעלֹת חוגי לֹמידִה ושיעורים פרטיים.

תעודִות: 3 בסיום הקֱורס

. מדִריכה לֹפיתוח כישורי לֹמידִה 2 . סייעת וחונכת פדִגוגית 1 . מדִריכה לֹמוכנות לֹכיתה א’ 3

הקֱורס יועבר בלֹיווי חוברות מיוחדִות, מקֱצועיות וכארגז כלֹים לֹדִרך

חוברות נוספות לֹלֹמידִה עצמית בבית: ציורי ילֹדִים וגרפולֹוגיה, דִמיון מודִרך, קֱלֹפים טיפולֹיים, הבעות פנים ושפת גוף.

שעות אקֱדִמיות כלֹ מפגש 3 הקֱורס ימשך חצי שנה פעם בשבוע

לֹרגלֹ הפתיחה מחירים חסרי תקֱדִים! פחות מחצי מחיר

& 1725 תשלֹומים( 5) 3600 מפגשים 24- לֹ רקֱ במקֱום

&

1-700-550-320

Made with