Kraks Vejviser 1957 gaderegister

A. Gade-Register for København

kan benyttes i Forbindelse med nedennævnte Artikler i R e a l-R e g istre t

(AfdelingV forani 2. Bind), hvordergives nærmere Op­

lysning omde forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc. Ejendomsskyld Vurderingsformænd; Vurderingskredsenes Omraade etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Bodeforraltningen (Rodekontorerne, Embedsmænd etc.). Endviderehenvises til Kortene overKøbenhavn og Omegn i Afd. I.

B. Hus-Register for København X Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opfort i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen fore­ taget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Lille Kongensgade undeT L., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N., Store Kongensgade under S. og Ved Stranden underV. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Fornavnes Forbogsta­ ver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Boulevard under A., F F Ulrika Gade under U.

Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sammen til en enkelt Optagelse, adskilt ved&); vedHjælp af Stillings- ellerFagbetegnelsen kande eventuelt findes i Navne- Registret og i Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer. Varespecialitet etc.) maasøges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling Vforan i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de vedden almindeligeVur- dering pr. 1. Oktober 1950 ansatte Beløb med senere foretagneOmvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbe­ fattet i Ejendomsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret (Afd.Vforani 2. Bind) findesOplysning omVurderingskredsenes Omraade ogVurderingsformæn- denes Navne og Adresser. Ved hvér enkelt Gade er anført, hvorfra og hvortil den gaar samt Angivelsen KORT efterfulgt af en Bogstav- og Talbetegnelse, der henviser til Kort Nr. og Kvadrat i Afdeling I Kort over København og Omegn. Endvidere findes der ca. 300 Gadeskitser; paa hver af disse Skitser er foruden den paagældende Gade ogsaa aftegnet alle tilstødende Gader samt nogle af disses Sidegader. At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. I Real-Registret (Afd. V foran i 2. Bind) findes oplysende ArtikleromdeoffentligeParker og Anlæg ogomSlotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten (Stikords-Register). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat* Stadskonduktørens Direktorat, Frederiksberg Birk, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. v.

Made with