New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

עם צריכת 4.0 אבטחה ניתנת לתכנות ליישומי תעשייה חשמל נמוכה

Microchip Technology אפורבה פרי, מהנדס בכיר, שיווק מוצרים ב

משומשים, מעובדים ומועברים בצורה מאובטחת.

מוגבלת עוד לפעולה או למערכת ספציפיות, אלא היא התפשטה לכל התקן על רצפת הייצור או ברשת תעשייתית. חלה עלייה עולמית באיומי אבטחה על מערכות בקרה , חיישנים, PLC במפעלים חכמים, כולל תעשייתיים. IoT מערכות מוטמעות והתקני ניהול מרחוק מהענן מהווה גם סיכונים להתקפות פיזיות כמו שיבוש, הזרקת תוכן זדוני וכו'. יכולים לקדם FPGA מאמר זה מתאר כיצד את גישת ההגנה המעמיקה לפיתוח יישומים מאובטחים הנדרשים כתוצאה מהצמיחה ובמחשוב קצה, המונעת IoT המתפתחת ב על ידי המהפכה התעשייתית הרביעית. הוא מתאר את תפקידה של אבטחה בחומרה, בתכן ובנתונים, תוך מתן אפשרות לבנות יישומים על שלושת עמודי התווך של האבטחה: סודיות, יושרה ואותנטיות. מערכת אבטחה שלמה חייבת בהכרח להציע שלושה מרכיבי ליבה אמון: להבטיח שמקור הנתונים שלך ■ אמין, מורשה ומאומת. הגנה בפני התעסקות: אישור שלא ■ התעסקו בהתקן שלך בשום צורה. הבטחת מידע הנתונים במערכות שלך ■

בטחה היא דאגה גדולה במגזרי הרפואה, התעשייה, הרכב

א

והתקשורת. תעשיות מאמצות רשת חכמה של מכונות ותהליכים כדי לייעל תהליכים וזרימה, המוקמת על מכונות ומערכות מחוברות וחכמות. מערכות אלו רגישות להתקפות זדוניות ובאגי תוכנה לא ידועים, והעבודה מרחוק עלולה אף לגרום לבעיות אבטחה פיזיות, ויש להגן עליהן מפני גישה לא מורשית או שליטה בלתי חוקית. הפרק החדש ביותר בפיתוח תעשייתי, הידוע בכינויו 'המהפכה התעשייתית ), מבסס עידן 4.0 הרביעית' (או תעשייה חדש של חדשנות ופיתוח, אך הוא טומן בחובו סיכונים ואתגרים משלו. הוא מגדיר תקשורת וקישוריות בין מערכות, רשתות, מכונות ובני אדם, כולל האינטרנט של ), ושוזר בהם רמות חדשות IoT הדברים ( של מורכבות. בעוד שיתרונות הקישוריות כוללים יעילות משופרת, זיהוי ותיקון פגמים בזמן אמת, תחזוקה ניתנת לחיזוי ושיפור שיתוף הפעולה בין פונקציות שונות, הם יכולים גם להגביר משמעותית את פרצות האבטחה במפעל חכם או באתר ייצור ממוכן. אבטחת "סייבר" אינה

אבטחה מבוססת חומרה עם FPGA שימוש בגישת אבטחה יחידה מבוססת תוכנה אינה מספיקה כדי להשיג רמות אבטחה נאותות בנוף הנוכחי של תעשייה בגלל חוסר אורך חיים, יכולת תכנות, 4.0 צריכת חשמל יעילה, גורם צורה וכו'. יש לאמץ מנגנוני אבטחה מעמיקים תוך חיזוק חומרה עם שכבות אבטחה. כיום, רוב מסגרות האבטחה הן יישומי תוכנה עם ספריות קריפטוגרפיות המהודרות לריצה על בקרים או מעבדים לשימוש כללי. יישומי תוכנה אלה חושפים מרחב פגיע נרחב יותר להתקפות עם נקודות תקיפה פוטנציאליות רבות, כגון מערכת הפעלה, מנהלי התקנים, ערימות תוכנה, זיכרונות ומקשים רכים. יתר על כן, ייתכן שהטמעות תוכנה לא יהיו מותאמת להעדיף ביצועים על פני כוח, והן עלולות לגרום לאתגרי תכנון. תחזוקה ארוכת טווח של מערכות אלו, עם עדכונים תכופים לערימות, לספריות וכו' לאורך כל חייה של מערכת

New-Tech Magazine l 54

Made with FlippingBook flipbook maker