Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

17:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩȂ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϭⲓⲱⲟⲩ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ 17:11 ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ ⲁⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲱⲟⲩ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ Ȉⲡⲉⲛⲣⲏϯ 17:12 ϩⲟⲧⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲉⲓⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲱⲟⲩ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ Ǹⲃⲏⲗ Ǹⲡϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ϯⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ 17:13 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ 17:14 ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲟⲩ Ȉⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ Ȉⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ 17:15 ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲕⲟⲗⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲕⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲱⲟⲩ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ 17:16 ϩⲁⲛⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ Ȉⲡⲁⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲟȘⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛ 17:17 ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ Ȋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲕ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ 17:18 ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡⲧ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 17:19 ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲟⲩⲃⲟ Ȉⲙⲟⲓ ǰⲛⲟⲕ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ 17:20 ⲛⲁⲓϯϩⲟ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ

17:10 ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩы ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲟⲩы ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁыϫыⲉⲟⲟⲩ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ 17:11 ⲁⲩⲱ Ϟϯϣⲟⲟⲡ ϭⲉ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ Ϟⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ Ϟⲁⲛⲟⲛ. 17:12 Ϝⲡⲉⲩⲟыϣ ⲉⲓ ⲛϜⲙⲁⲩ. ⲛⲉыϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϩϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ⲁⲩⲱ ⲁыϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 17:13 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁы ⲛⲉыϫⲱ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ ⲛⲁⲩ Ϝⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. 17:14 ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϯ ⲛⲁⲩ Ϝⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ Ϟϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲛψ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17:15 ⲛⲉыⲥⲟⲡϨ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲕⲉϥыⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 17:16 Ϟϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱ ⲉⲁⲛψ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17:17 ⲙⲁⲧφⲃⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲉⲓ ϩⲛ ⲧⲙⲉ. ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ⲧⲙⲉ. 17:18 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟы ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁыϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17:19 ⲁⲩⲱ ϯⲧφⲃⲟ Ϝⲙⲟы ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲧφⲃⲏⲩ ϩϞ ⲧⲙⲉ. 17:20 ⲛⲉыⲥⲟⲡϨ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁы ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ Ϟⲕⲟⲟⲩⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϜ ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ

Made with FlippingBook Learn more on our blog