Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

21:2 ⲛⲁⲩⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ Ȋⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉφ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 21:3 ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ Ȋⲧⲁⲧⲁϩⲉ ⲧⲉⲃⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ Ǹⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ Ȉⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉ ϩⲗⲓ 21:4 ⲉⲣⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϩⲓ ⲡⲓⲭⲣⲟ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ Ȉⲡⲟⲩⲉⲙⲓ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉ 21:5 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩȂ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲗⲓ ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ Ȋⲟⲩⲱⲙ Ȋⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ 21:6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩⲓ Ȉⲡⲓϣⲛⲉ ⲥⲁⲟⲩⲓⲛⲁⲙ Ȉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛǸϫⲓⲙⲓ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩȂ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲟⲩϣϫⲉⲙϫⲟⲙ Ȋⲥⲟⲕϥ Ǹⲡϣⲱⲓ Ȋⲧⲉⲛ ⲡⲁϣⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ 21:7 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁⲣⲉ ⲓϒϨ ⲙⲉⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲡπϨ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ Ȉⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲁϥⲃⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ Ǹⲫⲓⲟⲙ 21:8 ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩȂ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲭⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲛⲁⲩⲥ Ȉⲙⲁϩⲓ ⲉⲩⲥⲱⲕ Ȉⲡⲓϣⲛⲉ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ 21:9 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩȂ Ǹⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲭⲏ Ǹϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ϩⲓϫⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲓⲕ 21:10 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲓⲟⲩȂ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ

21:2 ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩы ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϜ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲕⲁⲛⲁ Ϟⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛϜ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϟⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 21:3 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϭⲉⲡ ⲧⲃϪ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧϞⲛⲏⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲛϜⲙⲁⲕ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲟⲩϭⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ϩϞ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ. 21:4 Ϟⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁ ϖϨ ⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ϩы ⲡⲉⲕⲣⲟ. Ϝⲡⲟⲩыⲙⲉ ⲇⲉ Ϟϭⲓ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϖϨ ⲡⲉ. 21:5 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲛⲉыϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ⲗⲁⲁⲩ ϞⲧⲃϪ Ϟⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧϞ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ. 21:6 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛыⲛⲉ ϜⲡⲉⲧϞϣⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ Ϝⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ. Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛϣϤϩыⲥⲉ Ϟⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲉⲥ ϜⲡϞϭⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ. ⲉϫϜ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲧϞⲛⲁⲛⲟϫθ. ⲁⲩⲛⲟϫθ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲟⲩⲉϣ ϭϜϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲕθ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲁϣⲏ ϞⲧⲃϪ. 21:7 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ Ϝⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Ϟϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉ ϖϨ ⲙⲉ Ϝⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲥⲓⲙⲱⲛ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϞⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ. ⲁϥⲙⲟⲣθ Ϝⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ. ⲛⲉϥⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭθ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 21:8 Ϟⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ϩы ⲡϫⲟⲉⲓ. ⲛⲉⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϣⲏⲧ Ϝⲙⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲕ Ϝⲡⲉϣⲛⲉ ϞϞⲧⲃϪ. 21:9 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ. ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϣⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲧⲃϪ ϩыϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟыⲕ ⲉϥⲕⲏ ⲉϩⲣⲁы.

21:10 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛыⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϞϞⲧⲃϪ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧϞϭⲟⲡⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog