Nomina Komposita - Preview

UNT, Segmentale Merkmale, AV, Head, -FM, 1$_1$, CVC

P 1

Was passt zum Bild?

Fußboll Fußball Fußbill

Walfosch Walfisch Walfasch

Kuhkapf Kuhkipf Kuhkopf

Weinfass Weinfiss Weinfoss

Haarzipf Haarzapf Haarzopf

Rehkitz Rehkatz Rehkotz

Ohrring Ohrrang Ohrrong

Schneemonn Schneemann Schneeminn

nat verlag 2007

NN-Komposita

Made with FlippingBook HTML5