פרסומידע - גיליון 852

בס”דִ

פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

הפרגולֹה היחידִה בעולֹם המוכרת כפיתוח ישראלֹי )מוכרת ע”י המדִען הראשי( אלֹ תעשה פרגולֹה אם היא לֹא מושחלֹת

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן וקֱבלֹ מידִ

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

והמחיר תופתע

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

| 30.6.2017 | ו’ תמוז תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online