NordiskFjerfabrik_1901-1951

N O R D I S K K O L L E G I U M er oprettet af Nordisk Fjerfabrik Ajs som Hjem for Studerendefra de nordiske Lande under deres Studietid ved Københavns Universitet og de højere Læreanstalter.

Kollegiets Formaal er at skabe godeVilkaar for de Studerende under Studietiden samt at bidrage til at befæste og øge Samfølelsen mellem de nordiske Lande til Fremme af nordisk Aand, Kultur og Samvirke.

Made with