FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1876-1877

F o r t e g n e l s e

over den

Staden Kjøbenhavns Indvaanere

for

T id srumm e t f r a l ste A p ril 1876 t i l 31te M a rts 1877

p a a l i g n e d e I n d k o m s t s k a t .

l'rykt hos J. H. Schuitz.

Made with