כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -מרץ 2015 - גיליון 213

˘„Á

גיליון 312

≤∞±µ ı ר Ó ה ¢Ú ש ˙ ‡דר

ננה Ú יק בר ˙ הוו Á ר Ê‡Ï Ô י Ê‚Ó ה

8

7-6

5-4

Ì י Ï פ Ï פ Ï ש ˙ שדו

Ì ר הספרי Ó שו

Ì קשישי Ï טוב ÚˆÓ

- טריוויה ı שב ˙ - Ï - בישו ˙ ברי Ú - - ‡ופנה Ï - טיו Ô י‡טרו ˙ - ספר - סיפור ∫Ì י Ú קבו Ì דורי Ó

Made with