591169564

Anbefaling, selv om han ellers ikke har den Paagjældende under Behandling, i hvilket Tilfælde der maa optages Af­ høring og udstedes Sygekort ligesom ved Tilstaaelse af sædvanlig Sygehjælp. Naar Lægen skriftlig anbefaler saadan Hjælp, forsyner Forstanderen hans Anbefaling med Personalbogs-Nummer samt Anvisning paa vedkommende Jordemoder, Barber, Stiftelse eller Bandagist. Anvisning paa Rekvisiter til uden­ bys Forsørgelsesberettigede til Udlevering fra en af Stiftei­ serne forsynes desuden med Afdelingens Produkt. Rekvisiter, saasom Luftpuder, Doucheapparater o. Lign. kunne efter Omstændighederne udlaanes til de Trængende. Jfr. S. 70. Til udenbys Forsørgelsesberettigede maa de altid, naar de behøves, gives til Ejendom. Johannes Stiftelsen levererfølgende Rekvisiter , som op­ føres til de vedføiede P rise r: U ldne Bind paa 12 A le n .................................................. 120 0 . do. do. — 8 — 80 — do. do. — 6 — 60 — Læ rreds do. — 12 — ..................................................... 60 — do. do. — 8 — 40 — do. ‘ do. — 6 — 30 — Stivelse B ind efter M aal å ............................................. 20 — Gaze B ind p aa 8 A le n ....................................................... 24 — Opbære B ind i 3 S tø rre lse r............................................. 75 — Ø ien sk jæ rm e ............................................................................ 20 — M o d e rsp rø ite r..................................... 125 — Ø resprøiter af T i n .................................................................. 50 — do. af G l a s .............................................................. 10 — Engelske K r y k k e r .............................. 335 — S to k k e ............................................................................ 35 å 50 — Vat, alm ind., pr. S tk ........................................................... 20 — Voxdug, pr. A len .................................................... 85 a 130 — gi. L inned, pr. 7 7 ................................................................. 40 —

Endvidere til de Priser, Stiftelsen selv betaler: Blaar, Charpi, Sublimatgaze, Stivelse Gaze, Guttaperka - Lærred G*

Made with FlippingBook Learn more on our blog