545170221

27

Udvalget anbefaler herefter Gennemførelsen af en Dobbeltsceneordning ved det kgl. Teater overensstemmende med det foran omtalte, reducerede Projekt som en Foranstaltning, det baade af kunstneriske og økonomiske Grunde er ønskeligt at faa sat i Gang snarest muligt. Det bemærkes, at efter den skitserede Byggeplan behøver det kgl. Teaters Drift ikke paa noget Tidspunkt at standse, idet der i Overgangsaarene vil være enten den gamle eller den nye Scene at spille paa.

April 1923.

F. Brockenhuus Sehack.

V. E. Gamborg.

K. Glahn, Formand.

Chr. Hansen.

Johan Hansen.

Johs. Pitzner.

Chr. Søgaard.

Cai Hcgermann-Lindeticrone, Sekretær.

’ TRYKT I J. H. SCHULTZ */« J «UNIVERSITETSBOGTRYKKERI ] K ø be n h a v n

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker