פרסומידע - גיליון 898

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ |

898 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

29 .2018 תשע”ח .6 |

בלֹקֱ טז’ תמוז

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Learn more on our blog