FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1894-1895

Fortegnelse

over den

Staden Kjøbenhavns Indvaanere

for

Skatteaaret fra lste April 1894 til 31te Marts 1895 paalignede Indkomstskat.

Udarbejdet i Henhold til § 3 i Lov af ls te April 1887 em Forandring i og Tillæg til Lov af 19de Februar 1861 om en Omordning af de kommunale Skatter i Staden Kjobenhavn, og rettet, efterat Ligningskommissionen har paa- kjendt de i Henhold til Lovens § 6 indkomne Klager.

/

Kjøbeiihavn. Trykt hos J . H, S ch u ltss

Made with