086539748

Ved Kammeratgildet d. 2G. April 1886 blev dét bestemt, i Anledning af vort 25aars Jubilæum som Klassekammerater, at soge tilvejebragt Oplysninger om alle vore Kammerater i de otte Aar vi vare sammen i Metropolitanskolen. Ved Velvillie fra mange Kanter, særligt fra Sofus Elvius, har jeg nu udarbejdet følgende Fortegnelse, som jeg hermed udsender med hjertelig Hilsen til alle Kammeraterne! Axel Sørensen.

FORKLARING AF FORKORTELSERNE.

Alle Klassens oprindelige Medlemmer, indkomne 23/s61, ere trykte med fede Typer. Alle Klassens Slutningsmed­ lemmer, Artiumscandidater 1 2 ? 69, ere trykte med store Bogstaver, f - født; o : optaget i Metropolitanskolen; 0 = Oversidder; u = udgaaet af Skolen; de to med Binde­ streger forbundne Datoer betegne den Tid, Vedkommende har været Medlem af Klassen; a exanren artium [iskarpe Klammer: Examenskarakteron; l.p. c. laud. præ ceteris, 1 laud, h — 7 haud (h. I. = haud lmi gr.; h. II. = haud Ildi gr.) n. c. = non contenmendus]. st. Præl. — store Præliminærexamen. V, F, S eller E foran Aarstallet — Vinter, Foraar, Sommer, Efteraar. cd. == Candidat. Scl. Secondlieutenant; Prl. =_ Prerniorlieutenant; Cpt. = Capitain. Sgnpr. . Sognepræst.

Made with FlippingBook - Online magazine maker