Mark Pluymaekers - Overtuigend presenteren

1.2  Criteriavooreensuccesvollepresentatie

den. De volgende paragraaf gaat daarom in op de criteria waaraan een succesvollepresentatiemoet voldoen. 1.2 Criteriavooreensuccesvollepresentatie Zoalseerdergezegd ishetbelangrijkdatde toehoorders ietsdoenmetde informatie uit je presentatie. Zemoeten je product kopen, je beleidsplan steunen, investeren in je idee of de resultaten van je onderzoek serieus nemen. Het is niet altijdmakkelijk ommensen aan te sporen tot actie; denkmaar aande vele tv-reclames die je hebt gezien zonder dat jemet- een naar dewinkel rende. Toch kun je als sprekerwel wat leren van re- clamemakers, endanvooral vanhun theorieënover het beïnvloedenvan menselijkgedrag. Zo is er bijvoorbeeld het wereldberoemde aida-model, dat al bestaat sindsheteindevandenegentiendeeeuw(ziekadertekst).Volgensditmo- delmoet eenovertuigendeboodschapviereffecten teweegbrengenbij de ontvanger: ■ Attention (aandacht); ■ Interest (interesse); ■ Desire (verlangen); ■ Action (actie). In de loop der jaren hebbenwetenschappers elementen aan het model toegevoegd, zoals voorkeur, overtuiging en tevredenheid. Het achterlig- gende idee blijft echter hetzelfde: zorg dat je boodschap al deze psycho- logische processen in gang zet en succes is verzekerd. Dit betekent dat overtuigendeboodschappenom tebeginnendeaandacht vanhetpubliek moeten trekken. Dat is geen gemakkelijke opgave, aangezienmensen te- genwoordig dagelijks aan zo’n drieduizend reclameboodschappen wor- denblootgesteld.Wie daartussenwil opvallen, zal dus sterk voor de dag moetenkomen. Verder is het zaak omde interesse vanhet publiek tewekken. Dit doe je doorgaans door aan te gevenwat de toegevoegdewaarde is vandatgene wat je in jeboodschap aanprijst. Als het omkoopwaar gaatmoet je laten ziendathet levenvandeconsumentmakkelijkerofaangenamerwordtna aankoopvanhet product; alshet om eenbeleidsplangaatmoet jeduide- lijkmakendat demaatregelendie jij voorstelt eenoplossingbiedenvoor een serieusprobleem.

11

Made with