Kraks Vejviser 1934 personregister

Liste over Døde

Tillæg til Afdeling I I I Vinkel Thor Købmand Sparekasse­ direktør Horsens (15. Dec. 1932) Winther K L Ekspeditionschef Cand. pliarm. (4. Febr.) Winther Fritz Overkirurg (27.Juni) With Viggo fh. Bankdirektør R DM. (2. Maj) Witthøfft M H fh. Toldforvalter lt. DM. Fredericia (16. Jan.) Vogciiua Aage Redaktør Frederiks­ havn (11. Marts) Vogt I? Direktør (17. Nov. 19321 Volkcrsen NE Kapt. Administrator Helsingør (1. Jan.) Vorm Jens fh. Brygmester DM. (22. Dec. 1932) Worning J P Sæbefabr. Vejle (19. Okt.) Zimmcrnnann I W fh. Købmand (18. Sept.) Øhlenschlæger W fli. Apoteker (27. Marts) Øligaard B Amtmand B. DM. Bønne (19. Okt.) Ørum Poul Ingeniør (27. Okt.) Øsitergaard Bertel Gaardejer Amts- raadsmedl. B. Em pr. Vraa (26. Okt.)

I I I — 1452— 1488

Sørensen Andreas fli. Vognmand R (4. Maj) Teisen •! H fli. Skolebestyrer Trans­ latør (4. April) Tlæakston. .lame« Direktør (27. Nov. 1932) Thilker II P S fli. Kontorchef R. (26. Dec. 1932) Thomsen Niels TI). Forfatter Cand. mas. (12. April) Therberg1 N )■’ W fh. Bogholder DM. B. (16. Nov. 1932)’ Thorlacius 11nageti Læge (22. Qkt.) Thorsen Got,fred Direktør B. (25. .luni) Tlvorsen Oscar Kolonibestyrer Biten- benk GrønIand (31. Aug.) Tlmno Kaj .Direktør (12. Dec. 1932) Thyssen A D Overlærer B. (24,Sept.) Til.ic P C fh. Godsforvalter (5.Apr'l> Tofft Elna Koiiicertsangerinde (18. Jan.) Tolderlund Julius fh. Distriktslæge lt. Thisted (18. Sept.) Tolderhind Otto fh. Kontorchef (2. Sept.) rl’opp Axel Sparekassedirektør Sorø (25. Maj) Torlzen Carl Bankkasserer (18. Marts)

Tved© P V Direktør (20. Jan.) Tybjerg Ivar 'Broingeniør Cnnd. potyt. Aalborg (2&. Maj) IDmer G V Obcrstløjtn. B. DM. (5. April) Lssing Steen Ingeniør Cand. polyt (14. Febr.) Utkov A L Ingeniør Cand. polyt. (18. Maj) Wachtin Leonid fli. Kommandør- kapt. (19. Maj) Wagner Carl D Sekretær Overrets- sagf. (6. Juli.) Valsø P Oltr. Musikdirigent B. Aalborg (17. Marts) Varby Ivard M. Jaege (11. April) Wassmann G C Oberstløjt-n. B. DM. (30. Marts) VVasstnann O A fli.Materialforvalter i Hær. tekn. Hjælp B. (31.Marts) Weber Mathias Provst lt. DM. (15. Febr.) Wedege Søren. Bogtrykker B. (.27. Febr.) Vedel E II Kaptajnløjtn. (21. Aug.) WedclMVedellsborg Gregersine Ba­ ronesse Fredensborg (26. April) WedeR-Wedellsborg Marie Kammer­ herreinde Kongsted (12. April)

Weis Holger fti. Proprietær (19. Juni) Weis l'Tederik Prof. Dr. pliil. R. DM. (12. Juli) Wenok II Viceadmiral SK. DM. (10. Apg.) Vennervalid C A Kapt. B. MfDR. Helsingør (15. Sept.) Werchmeister Hans Forpagter Ou- rupgaard (9. Juni) Werner A Ingeniør Holstebro (14. Dec. 1932) Wcssel Elise Enkefrue (8. Maj) Vestcrgaard Didrik Læge Vejle (21. Sept.) Weygaard G Blicher Inspektør ti. Bodeforv. (4. April) Vibek Anthiou Toldforvalter (30. Nov. 1932) Videbech Poul Overlæge Dr. med. B. DM. Viborg (14. Aug.) Vilamlt Axel G Kontorchef Cand. pliil. (24. Dec. 1932) Wilkcnschildt V A Generalmajor K. I)M. (17. Febr.) WiBumsen Ayoe Koncertsangerindc (10. April) Winikel Janus fh. Forpagter lt. (22. Febr.)

ErDe

Købe r a f V e j v i s e r e n k a n D e a l t i d g e n n e m VEJVISERENS OPLYSNINGSKONTOR f a a B esk ed o m

/Bidringer

F ly tn in g e r, D ø d s f a l d , E m b e d s Ejendo mss alg, F i r m a a n m e l d e ri n g af nye F o r r e t n in g e r e ll er som f o r a n l e d i g e r Ret te lse r e ll V e jv is e r e n s u h yr e S t o f .

KRAK

Made with