Kraks Vejviser 1934 del 1

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld (Overskyldraad og kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.). K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). K varterer (Inddeling i Roder og disses Grænser). L ijrnim rsdistrikter (Inddeling i Roder, Rodernes Grænser, se Kvarterer). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne og deres Omraader, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.) P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Skorstensfejerdistrikter (Distrikternes Omraade; Skorstensfejernes Navne og Adresser, se Fag-Registret).

B. Hus-Register for København. Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Dndtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af F o r b o g s ta v e r , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U.

■ Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelseo kan deeventueltfindesi Person-Registret og Fag-Registret,

hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt 3 omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). ; Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi- I stret. Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige P a rk e r og Anla;g, om historiske Bydele* om Slotte og andre offentlige L Bygninger (se Oversigterne i Emnelister.), samt om de i Byen paa offentlige Steder opstillede Moimmcnter. Andre Emner, der har s Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Re J-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen, Bygningsfredning, ; Stadsingeniørens D irektorat, Frederiksberg B irk, F rederiksberg Kommune, Nordre B irk, Sondre Birk o. s. v. 5 Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 7. almindelige Vurdering ’ pr. 1. Januar 1932 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Over- r Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. 0 f Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes- med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er f angivet paa Skitsen, er'navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

nAj\|'i\_, 1/1

LOMME-VEJVISER EnFortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. — K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 7 Specialkort og 6 Kortskitser medfuldstændigGadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskorl. — KRAK 8 KORT o v * r

j[. t

„„

|\|4n..l) IU

.u«l,MI j L i uUjL„J.jjllUjlÉlllåll

------------ Pris 2 Kr. — -

------------ Pris 2 Kr. -----

Made with