FrieFattihforsorgKjøbenhavn

I N D H O L D

Side Forord............................................................................................. 5 I. Hovedtræk af den frie Fattigforsørgelses Udvikling udenfor Kjøbenhavn ............................................................................ 7 II. Tavleombæringen i de kjøbenhavnske Kirker........................ 15 III. Dyrtidslovene 1853—56 og Kjøbenhavns Kommune.............. 22 IV. Sogne-Understøttelsesforeningerne i Kjøbenhavn................... 27 V. De samvirkende Sogne-Understøttelsesforeninger og deres Sammenslutning til Kjøbenhavns Understøttelsesforening....... 37 Centralkomiteen i Kjøbenhavn (pag. 87). — Understøttelsesfore­ ningernes Fællesbestyrelse (pag 39). — Omordning'af Fællesbesty- relsen (pag. 43). — Sammenslutningsbestræbeiser fpag.45). — Fælles- bestyrelsens Ophævelse og principielle Brydninger (pag. 55). — Understøttelsesforeningen for 1., 2., 3., 4., 5. og 9. Fattigdistrikt (pag. 57). — Rigsdagsforhandlinger 1873 om Indførelse af De Fattiges Kasse i Kjøbenhavn (pag. 58). — Den endelige Sammenslutning (pag. 60). VI. Tiden 1874—1905.................................................................... 65

De første Aar (pag. 65). — „Arbejdsløshedsbevægelsen" 1878 (pag. 69). — Loven af 10. Marts 1879 (pag. 74). — Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse afslaar et Andragende i 1881 om Hjælp til Trængende udenfor Fattigvæsenet (pag. 78). — Bevægede Aar 1885—87 (Foreningens Stilling overfor Strejkende, Andragende til Kommunalbestyrelsen fra de kjøbenhavnske Fagforeninger, Fore­ ningen forbereder ekstraordinære Foranstaltninger og andrager Kommunen om Tilskud til Administrationsudgifter, Oprettelse af Oplysnings- og Kontrolkontor under Kjøbenhavns Kommune) (pag. 80). — Rigsdagsforhandlinger 1888 om Oprettelse af Understøt- telseskasser (Hjælpekasser) i Kjøbenhavn (pag. 89). — Vedtægts- revision 1888 m. m. (pag. 93). — Kjøbenhavns Kommunes Tilskud til Foreningens Administrationsudgifter (pag. 100). — Kommunal­ bestyrelsens Drøftelser i 1893 af Spørgsmaalet om fri Fattigforsør­ gelse (pag. 101). 25-Aars Jubilæum og trange Tider (pag. 107). — Rigsdagsforhandlinger 1902 om Statstilskud til De Fattiges Kasse

Made with