Kraks Vejviser 1935 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

A. Forretninger er opfort by vis. Byerne ( pc nedenstaacnde Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er forst meddelt et R ea l-R eg is te r, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den pan- gældcndc By, ramt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anfort, under hvilke Overskrifter i Fag-Itegistret (Afdeling V II i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Tif- fojclser. derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. F o rre tn in g er paa L an d et (uden for de i nærværende Register optagne Stat ionsbyer in. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register hver onkelt Branche. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III , Person-Register for Kobenhavn (se Bagsiden af don grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. I)e her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. ' Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Am t og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig or SædcgaardL (o: en Gaard, der for Regeringsforandringen i 1GG0 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstotvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer under et Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opkoge Artiklen om det paagældendo Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig do Kendsgerninger, der er fadles for allo under et Gods horendo Gaarde, samlet under Hovedartiklen). d) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Jan. 1932 med eventuelle senoreÆndringer. G) om der horer Skov og Plantage (S) til .Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlcdo Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning or opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anfort Sogneraadets Post­ adresse, Amtot (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggcrtallet 1930. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen or indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbclt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til do benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For­ tegnelse", en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt stone Gaarde med Sogn, Kommune, Amt og Postadresse; ny Udgave udsendt i Foraaret 1931.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer. Købstæderne er betegnet med en * Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind. ♦Aabenraa Fakse Helsinge »Lemvig Ringe »Stege ♦Aakirkeby Fakse Ladeplads ♦Helsingør Lunderskov ♦Ringkøbing »Store Heddinge ♦Aalborg Fanø »Herning ♦Løgstør »Ringsted »Struer Aalestrnp Farsø »Hillerød Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing ♦Aarhus Fjerritslev »Hjørring Løkken Roslev »Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkøbing »Svendborg Aarup ♦Fredericia »Holbæk »Maribo Ry »Sæby »Allinge »Frederikshavn ♦Holstebro Marstal »Rødby ♦Sønderborg Arden »Frederikssund Holsted »Middelfart Rødding Taastrup .Asnæs »Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro »Thisted Angustenborg Give »Horsens »Nibe Rønde Tinglev Ballerup Glamsbjærg Hnndested Nordborg »Rønne Toftlund Birkerød Glostrup Hurup ♦Nyborg »Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø »Nykøbing F. Samsø »Tønder ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Høng ♦Nykøbing S. »Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrnp Brande Gudhjem Ikast »Næstved »Skagen »Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby »Skanderborg Vejen Brædstrup »Haderslev »Kalundborg ♦Nørre-Snndby »Skælskør »Vejle ♦Brønderslev Hadsten Kellerup Odder Skern »Viborg Brørup Hadsund ♦Kerteminde »Odense »Skive Vinderup Christiansfeld Hals ♦Kolding Otterup Skærbæk Vojens Dronninglund Hammel Korinth Padborg Skørping ♦Vordingborg »Ebeltoft ♦Hasle ♦Korsør »Præstø »Slagelse Vraa Ejby Haslev »Køge ♦Randers Slangerup »Ærøskøbing

»Esbjerg »Faaborg

Hedehusene

Ølgod

Langaa

»Sorø

»Ribe

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker