Kraks Vejviser 1935 provinsregister

Vejviserens 1. Bind Indeholder: Aid. I: Kort og Planer — II: Gade- og Hus-Register — IH: Person-Register — IV : Provins-Register Vejviserens 2. IHnd indeholder: Aid. V: Real-Uegister — VI: Firma- og Aktieselskabs- Register — VII: Fag-Register —VIII: Island

Afdeling IV.

— IX: Udlandet F.xjiort Directory

of Denmark.

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (so Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivonde Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Storrelso, Formue og Indtægt, Skatteprocent, sted­ lige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odcnse’s Vedk. med indlagte Sporvejs- og Omnibuslimer. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. P r iva t -Ad resse r. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Am t og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstaider. 2. Handelspladser og Flækker. 8. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register, j

| Se Tilla'g til Afdeling V I I i 2. Bind.

G røn la n d : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd. )

OVERALT I LANDET FINDES

K R A K 8 V E J V I S E R Den sælges til Handel, Haandværk og Industri, Banker, Forsikringsselskaber og Assu­ rancekontorer, Sagførere, Læger og Tandlæger, Stats- og kommunale Kontorer.

Til Københavns Kommune alene ca. 300 Stk. Til Gesandtskaber og Konsulater ca. 400 Stk.

Med Forpligtelse til Udlaan tillige til over 2500 Hoteller, Restauranter og Butikshandlende, Postkontorer, Fær­ ger, Rutebaade og Biblioteker.

T

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker